Almindelige betingelser

Købsbetingelser

1. Ejendomsforbehold
Sælgerfirmaet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

2. Levering - forsinkelse
A. Ny bil
Såfremt levering af det købte forsinkes p.g.a. krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden uden for sælgerfirmaets råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køberen kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er pligtig at modtage det købte, medmindre han har betinget sig levering nøjagtig til bestemt tid. For vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringsfristen dog med 60 dage. I forbrugerkøb kan køber, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

B. Brugt bil
Såfremt levering af det købte forsinkes p.g.a. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes sælgerfirmaet, forlænges leveringstiden med 30 dage. For vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringstiden dog med 60 dage. Inden fristen kan køber ikke hæve købet. I forbrugerkøb kan køber dog, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

3. Forsikringer
Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtiget til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse.Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien. Køber er forpligtiget til at underskrive panthavedeklaration.
Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oplyses i henhold til lov om kreditaftaler §14.

4. Regulering af købesummen
A. Såfremt en af sælgerens leverandører (importør) for køretøjets fastsatte listepris (vejledende udsalgspris) ændres, skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.
Stiger den i slutsedlen anførte købesum (brutto) som følge heraf med mere end 10%, er køberen dog ikke, medmindre andet er aftalt, forpligtet til at aftage det købte. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse i forbrugerkøb.

B. Såfremt der efter slutsedlens underskrift sker ændringer i lovbestemte købsafgifter vedrørende det solgte, skal kontantprisen reguleres tilsvarende op eller ned. Såfremt der i slutsedlen er anført forhandlerrabat, skal købsafgiftens del heraf reguleres tilsvarende som ovenfor anført.

5. Købers pligt til at aftage det købte
Medmindre andet er aftalt, er køber forpligtet til at aftage det købte inden 6 dage efter det er meldt klar til levering af sælger. Undlader køber dette, er denne erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

6. Grøn ejerafgift eller vægtafgift
Grøn ejerafgift eller vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfalden grøn ejerafgift eller vægtafgift på byttebilen betales af køber indtil levering.

7. Byttebil - forringelse
Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuelt forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normalbrug, i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet.
Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet.

8. Kilometertæller
Kilometertal er angivet ifølge kilometertæller udvisende ved handelens indgåelse.
Er feltet "kilometergaranti Ja" afmærket på slutsedlen under rubrikken "Køretøjet" betyder det, at forhandler garanterer, at den solgte bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Er feltet "Kilometergaranti Ja" afmærket i slutsedlens rubrik "Byttebilen" betyder det, at køber garanterer, at den indbyttede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.
Er feltet "Større skader Ja" afmærket betyder det, at den pågældende bil har haft en karosseriskade, der har medført opretning i karosseribænk.

9. Afgifter - specifikation
Moms og registreringsafgift specificeres i kontantsalgserklæring/faktura.

10. Købekontrakt
Ved køb med ejendomsforehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt.
Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt.

11. Reklamationsret
Efter købelovens §83 kan en forbruger i indtil 24 måneder fra leveringsdatoen reklamere over fejl og mangler til sælger. Ved køb af en BRUGT bil skal køber dog være opmærksom på følgende.

A. Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt køber fik bilen leveret.

B. Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som køber er gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse (underskrift på slutseddel).

12. Diverse
Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem kan indeholde andet sprogvalg end dansk.

Forbrugstal er målt ved NEDC, New European Driving Cycle. Forbrug kan variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold samt brug af klimaanlæg/varmeapparat mm.

Online købsbetingelser

13. Betingelser ved onlinekøb
Disse betingelser er en forlængelse af Almindelige betingelser. Onlinebetingelser er kun gældende i forbindelse med køb af bil online på www.CarNext.com/da-dk. Onlinebetingelser er forbeholdt fjernsalg. Dette betyder fordele og/eller betingelser ved onlinekøb frafalder, hvis køber har set eller prøvet den pågældende bil fysisk i en af vores afdelinger. En eventuelt afgørelse beror på, om aftalepartnerne (køber/sælger) har mødtes fysisk på noget tidspunkt i processen. Hvis det er tilfældet, frafalder betingelserne også.

13.1 Reservation ved onlinekøb
Køber er først sikret at kunne købe bilen, når køber modtager en bekræftelse på reservation pr. mail. Først på dette tidspunkt betragtes reservationen som indgået. Årsagen til dette er, at CarNext.com skal kunne sikre, at biler online ikke bliver solgt i en af vores afdelinger (Brøndby/Fredericia) på samme tid.
Ligeledes kan køber ikke reservere flere biler af gangen.

13.2 Depositum ved onlinekøb
Det er, på nuværende tidspunkt, ikke nødvendigt at indbetale et depositum ved onlinekøb hos CarNext.com Danmark.

13.3 Betaling ved onlinekøb
Det fulde beløb (ved kontantbetaling) eller udbetaling (ved finansieringsaftale) skal være synligt på CarNext.coms anviste konto senest 2 hverdage inden, den købte bil afsendes fra en af CarNext.coms afdelinger (Brøndby/Fredericia). Er dette ikke opfyldt, sættes sagen i bero, hvorfor forlænget leveringstid må forventes. CarNext.com modtager udelukkende betaling for køb af brugt bil via bankoverførsel eller finansieringsaftale.

13.4 Levering ved online køb
CarNext.com har mulighed for levering til adresser i Jylland, Fyn, Sjælland samt brofaste øer.
Kontakt os for aftale om levering til ikke brofaste øer mm.Køber angiver en leveringsdato (dd/mm/åå).
Pris for levering: 875 kr. inkl.moms

Køber anmoder om et leveringstidspunkt (tt:mm). CarNext.coms chauffør kontakter køber og aftaler konkret tidspunkt (tt:mm) for levering. Dette betyder, at kunden skal stå til rådighed for levering mellem kl. 08:00-18:00 på den valgte leveringsdato, da CarNext.com ikke kan garantere, at chaufføren har mulighed for at levere bilen på det anmodede tidspunkt (tt:mm). CarNext.com udleverer ikke bilen til andre personer end den pågældende køber på slutsedlen. CarNext.com leverer udelukkende på adresser, der er tilgængelige for biltransporter (lastbil) og kun på den adresse, køber har opgivet til levering. Der kan ikke indgås aftale om aflevering af nøgler i postkasse eller til tredjepart af hensyn til forsikring. Skulle køber mod forventning ikke være til stede på aftalte tid og sted, betragter CarNext.com dette som en tabt tur, og køber vil blive opkrævet 1.600 DKK.


13.5 Registreringsattest ved onlinekøb
Køber modtager ifm. købet en midlertidig registreringsattest. Købers permanente registreringsattest bliver afsendt fra DMR (Dansk Motor Register) inden for fjorten (14) dage.

Fortrydelsesret

14. Fortrydelsesret ved online køb


14.1 I overensstemmelse med købers rettigheder i henhold til Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret), har køber ret til at annullere et onlinekøb af brugt bil inden for fjorten (14) dage efter levering. Dette er med forbehold for betingelserne jf. punkt 14.6. Køber er ikke forpligtet til at oplyse årsagen til annulleringen af køb.

14.2 Købers fortrydelsesret starter dagen efter, køber har fået bilen leveret. Returretten frafalder fjorten (14) dage efter pågældende dato. Dog med undtagelse af hvis datoen falder på en lørdag, søndag eller anden helligdag i Danmark. I sådanne tilfælde vil returretten frafalde den næstkommende hverdag.

14.3 Køber kan ikke returnere (få pengene refunderet) bilen ved at nægte at afhente eller afvise modtagelsen af den købte bil. Skulle køber afvise modtagelse af bilen, vil køber blive opkrævet 1.600 DKK j.f punkt 13.4. CarNext.com refunderer ikke det fulde beløb for den købte bil uden en skriftlig aftale om købers brug af returret jf. 14.5 i hht. punkt 14.2.

14.4 Enhver indbetaling til CarNext.com vil blive tilbageført til den pågældende bankkonto, der blev brugt til indbetalingen. Beløbet vil blive tilbagebetalt inden for fjorten (14) dage efter, CarNext.com har modtaget den returnerede bil. Såfremt køber har givet en bil i bytte (byttebil), vil CarNext.com tilbagebetale byttebilsværdien til køber. Byttebilen returneres dermed ikke til køber.

14.5 Anmodning om at returnere biler købt online skal sendes pr. e-mail til Retur.dk@leaseplan.com Anmodningen er kun gyldig, hvis køber fremsender blanketten fra den mail, der er noteret på slutsedlen (købskontrakten). Dette er for at verificere køber.
Anmodningen er gyldig, såfremt køber har sendt blanketten inden udløb af returretten. Det har derfor ingen betydning, hvornår CarNext.com modtager eller håndterer anmodningen.
Find returformularen på CarNext.com
Når CarNext.com modtager anmodningen om returnering af købt bil, vil en CarNext.com-medarbejder kontakte køber inden for tre (3) hverdage for aftale om afhentning eller tilbagelevering. CarNext.com medarbejderen vil fremsende et dokument med aftalte dato og tid, som skal underskrives af køber, inden aftalen kan betragtes som værende indgået.
Når CarNext.com og køber har indgået aftale om returnering af købt bil, er det ikke længere tilladt at køre i bilen. Dette er kun undtaget, såfremt det er nødvendigt for køber at køre bilen til aftalte afhentningssted eller ved fysisk returnering i en af CarNext.coms afdelinger.

14.6 Købers ret til at annullere er underlagt følgende betingelser:

(a)Den købte bil skal returneres i samme stand som på leveringstidspunktet. Dette betyder, udenundtagelse, i samme tekniske stand og uden påført skade på interiør og/eller eksteriør. Køber hæfterfor evt. værdiforringelse af bilen.

(b)CarNext.com vil inspicere og gennemgå den returnerede bil på returneringstidspunktet.CarNext.com forbeholder sig retten til at opkræve køber for evt. værdiforringelse af den returneredebil. Herunder en brugsafgift på 5 DKK pr kilometer efter 120 km. Det vil sige, køber gratis kan køre120 km i den købte bil efter levering. Omkostning efter 120 km er 5 DKK pr kilometer.Beløbet fratrækkes købers tilbagebetalingssum.Såfremt køber har kørt over 500 km i den købte bil, frafalder købers returret, i det bilen da betragtes som taget i brug.

(c)Den returnerede bil må ikke returneres med en lysende brændstoflampe eller lavt batteriniveau.CarNext.com forbeholder sig retten til at opkræve køber for evt. manglende brændstof eller strøm (el)på den returnerede bil.Den maximale opkrævning er 200 DKK, medmindre den returnerede bil ikke er i stand til at køregrundet manglede brændstof eller strøm. I dette tilfælde hæfter køber for afhentning af bilen og kørseltil nærmeste tank- eller laderstation til en værdi á 1600 DKK. Beløbet for manglende brændstof, strøm eller ekstraordinær afhentning fratrækkes købers tilbagebetalingssum.

(d) Al dokumentation leveret med den købte bil skal returneres sammen med bilen. CarNext.com forbeholder sig retten til at fratrække alle omkostninger ifb. med ikke-returneret dokumentation fra købers tilbagebetalingssum.

(e) Køber er ansvarlig for at sikre, at bilen er forsikret, og at enhver form for relevant afgift/gebyr eller udgift forbundet med brugen af bilen bliver betalt, indtil den returneres og afmeldes hos CarNext.com. CarNext.com afmelder nummerplader inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af returneret bil. Køber er selv ansvarlig for at opsige forsikringer tilhørende den returnerede bil.

(f) Såfremt køber har finansieret bilen hos tredjepart, skal køber selv afvikle finansieringen. Dette er CarNext.com uvedkommende. Køber skal tilbagelevere bilen til CarNext.com fri for krav fra tredjepart. På CarNext.coms anmodning skal køber dokumentere dette. Køber skal garantere, at den brugte bil returneres til CarNext.com uden restgæld, ellers frafalder købers returret.

(g) Køber skal være detailkunde. Engroskunder er ikke berettiget til tilbagebetaling.

(h) Returretten er forbeholdt fjernsalg. Dette betyder, at returretten frafalder, hvis køber har set eller prøvet den pågældende bil fysisk i en af vores afdelinger. En eventuelt afgørelse beror på, om aftalepartnerne (køber/sælger) har mødtes fysisk på noget tidspunkt i processen. Hvis det er tilfældet, frafalder fortrydelsesretten også.

14.7 Såfremt køber vælger at anvende sin ret til at returnere den købte bil til CarNext.com, giver CarNext.com køber mulighed for at få afhentet den købte bil på en aftalt adresse. Køber og CarNext.com vil indgå en skriftlig aftale om adresse, dato og tidspunkt for afhentning af den returnerede bil. Datoen for afhentning af den købte bil må ikke være senere end fjorten (14) dage efter meddelelse om returnering. Køber har også muligheden at aflevere den returnerede bil til en af CarNext.coms fysiske butikker (Brøndby/Fredericia). Ligeledes skal køber og CarNext.com indgå en skriftlig aftale om dato og tidspunkt for returnering. Undlader køber at stå til rådighed for returnering (CarNext.com afhenter) eller at returnere (køber returnerer) bilen til aftalte tidspunkt, forbeholder CarNext.com sig retten til at fratrække 1600 DKK fra købers tilbagebetalingssum. CarNext.com afhenter udelukkende på adresser, der er tilgængelige for biltransporter (lastbil