Privacy Statement LeasePlan België

LeasePlan verbindt zich ertoe het privékarakter van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Conforme praktijken voor privacy en gegevensbeveiliging zijn dus niet meer weg te denken uit de diensten, de corporate governance, de rapportage en het risicomanagement bij LeasePlan. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben om de betrokken LeasePlan diensten te kunnen leveren.

Privacyverklaring Leaseplan

Ongeacht wanneer en hoe we uw persoonsgegevens verwerken:

 • Transparant: Wij helpen u begrijpen hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt
 • Privacy als uitgangspunt: Wij zorgen ervoor dat onze diensten privacyvriendelijk zijn
 • Controle: Wij bezorgen u een gemakkelijke manier om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te wissen.
 • Veilig met LeasePlan: Wij beveiligen uw gegevens zo goed mogelijk. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dat nodig is en onder passende voorwaarden.
 • Innovatief en responsief: Wij bedenken steeds weer manieren om onze diensten en uw privacy te verbeteren en we staan open voor alle suggesties en klachten.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Werkingssfeer van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens die wij verzamelen van:

I. bezoekers/gebruikers van onze website (“Websitebezoekers”);
II. businessklanten (“Klanten”);
III. werknemers/voertuigbestuurders van klanten ("Bestuurders");
IV. particuliere leaseklanten (inclusief eenmanszaken) (“Particuliere leaseklanten”)
V. particuliere kopers van tweedehandse auto's (“Kopers”)
VI. professionele kopers van tweedehandse auto's (“Handelaars”)

(individueel en collectief ook "u" genoemd)

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens via onze lease-, management- en mobiliteitsdiensten voor voertuigen en wagenparken, zoals verderop beschreven in Deel 1 ("Diensten").

Gelieve te noteren dat deze verklaring niet van toepassing is op de volgende verbonden ondernemingen en/of diensten:

Op deze diensten zijn afzonderlijke privacyverklaringen van toepassing.

Gelieve ook te noteren dat de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens via onze telematicadiensten zal gebeuren overeenkomstig de geldende Telematics privacyverklaring.

Verantwoordelijkheden van Klanten
Voor zover Klanten (werkgevers) toegang hebben tot persoonsgegevens, is de Klant (werkgever) de verantwoordelijke voor de verwerking en het gebruik ervan. Deze Verklaring is niet van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Klanten (werkgevers).

2. Wie zijn wij?

LeasePlan Fleet Management N.V. of LeasePlan Partnerships & Alliances N.V. is de onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke):

Adres: Excelsiorlaan 8, 1930 Zaventem, België.

Soms zijn LeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V. samen verwerkingsverantwoordelijke:

Adres: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland,

Alle hierboven vermelde entiteiten worden gezamenlijk "LeasePlan" en "Wij" genoemd.

3. Hoe wij uw gegevens verzamelen

Wij en onze serviceproviders verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, onder meer:

Via de diensten

De meeste gegevens die wij verwerken, hebben dan ook betrekking op de beheerdiensten voor autoparken die wij aanbieden aan u als bestuurder of aan uw werkgever als u een bedrijfswagen hebt. Het begint bij de inschrijving van uw leasewagen en gaat verder wanneer we met u communiceren over onze diensten, bv. om een afspraak vast te leggen voor periodiek onderhoud of herstellingen. Wij kunnen uw gegevens ook verwerken nadat uw voertuig bij een ongeval betrokken was, om uw mobiliteit te herstellen en eventuele schade af te handelen, of wanneer wij verkeersboetes ontvangen voor uw leasewagen. Naast onze kernactiviteit, de autoleasing, bieden wij ook aanverwante diensten aan zoals e-mobiliteitsdiensten, tankkaarten, autoverhuur en pechverhelping. Een andere dienst van ons, Carnext, heeft betrekking op remarketing van auto's. Carnext verkoopt namelijk gebruikte voertuigen van LeasePlan.

Offline
Wij verzamelen offline persoonsgegevens, bv. wanneer u onze Carnext experience stores bezoekt, telefonisch bestelt of contact opneemt met de klantendienst.

Van andere bronnen
Wij verzamelen persoonsgegevens afkomstig van andere bronnen, bijvoorbeeld:

o werkgevers van bestuurders als u een bedrijfswagen hebt
o de betrokken instantie (bv. politie) wanneer wij verkeersboetes ontvangen met betrekking tot de auto die u leaset
o onze onafhankelijke servicepartners die ons helpen onze leasing- en andere diensten aan u te leveren, inclusief dealerbedrijven, auto-onderhoudsbedrijven, carrosseriebedrijven
o publiek toegankelijke databanken
o gezamenlijke marketingpartners wanneer zij de gegevens met ons delen.

Wanneer u uw account op de sociale media koppelt aan uw Dienstenaccount, deelt u bepaalde persoonsgegevens van uw account op de sociale media met ons, zoals uw naam, e-mailadres, foto, lijst van contacten op de sociale media en alle andere informatie die u voor ons toegankelijk maakt wanneer u uw account op de sociale media koppelt aan uw Dienstenaccount.

Wij moeten uw persoonsgegevens verzamelen om u de gevraagde Diensten te kunnen leveren. Als u de gevraagde informatie niet geeft, zullen wij de Diensten misschien niet kunnen leveren. Als u ons of onze serviceproviders persoonsgegevens over andere personen verstrekt in verband met de Diensten, verklaart u dat u hiertoe gemachtigd bent en dat u ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring.

4. Waarvoor wij uw gegevens gebruiken

4.1 GEGEVENS OVER WEBSITEBEZOEKERS

4.2 GEGEVENS OVER KLANTEN.

4.3 GEGEVENS VAN BESTUURDERS (werknemers van onze klanten)

4.4 GEGEVENS OVER PARTICULIERE LEASEKLANTEN

4.5 GEGEVENS VAN PARTICULIERE KOPERS VAN TWEEDEHANDSE AUTO'S

4.6 GEGEVENS VAN PROFESSIONELE KOPERS VAN TWEEDEHANDSE AUTO'S (Handelaars)

5. Gegevens delen met derden

Ter aanvulling van wat hierboven wordt aangegeven voor elke doelstelling met betrekking tot het delen van persoonsgegevens, kunnen wij ook persoonsgegevens delen:

binnen de Leaseplan groep voor de doelstellingen die in deze Verklaring worden beschreven.

met onze externe servicepartners en -providers, om de diensten die zij ons leveren, te vergemakkelijken.
Om u onze diensten aan te bieden, werken wij vaak nauw samen met servicepartners en serviceproviders. Onze onafhankelijke servicepartners helpen ons bij het leveren van onze lease- en andere diensten. Ze omvatten autodealers, onderhoudswerkplaatsen, carrosseriebedrijven en pechverhelpingsbedrijven, maar ook verhuurbedrijven en de beheerders van onze driver safety programma's.
Serviceproviders zijn ondernemingen die wij inhuren om onze werking te ondersteunen, bv. voor het onderhoud van ons IT-netwerk en de bijbehorende infrastructuur en voor de beveiliging en toegangscontrole op onze sites.

Wij zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken en bekendmaken wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is, meer bepaald wanneer wij een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang hebben om dat te doen:

om de geldende wet- en regelgeving na te leven.

 • Dit kan betrekking hebben op wetten van buiten het land waar u verblijft;

om samen te werken met openbare en regeringsinstanties.

 • Om op een verzoek te reageren of om informatie te verstrekken waarvan wij menen dat ze belangrijk is
 • Dit kan betrekking hebben op instanties buiten het land waar u verblijft;

om samen te werken met rechtshandhavingsinstanties.

 • Bijvoorbeeld wanneer wij reageren op verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of informatie verstrekken waarvan wij menen dat ze belangrijk is;

om andere juridische redenen.

 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen, en
 • om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze verbonden bedrijven, u of anderen, te beschermen;

in verband met een verkoop- of zakelijke transactie.

 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bekendmaken of doorgeven van uw persoonsgegevens aan een derde in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of een andere vorm van vervreemding van onze activiteit, activa of voorraden of een deel ervan (inclusief ten gevolge van een faillissement of soortgelijke procedures). Dergelijke derden kunnen bijvoorbeeld een overnemer en zijn adviseurs zijn.

6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Gezien het wereldwijde karakter van onze organisatie en Diensten, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een ander land dan dat waarin u woont.

Van bepaalde landen buiten de EER erkent de Europese Commissie dat ze een passend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar. Voor doorgiften van EER-landen naar landen die niet als adequaat worden beschouwd door de Europese Commissie, hebben wij passende maatregelen genomen zoals de toepassing van de eigen bindende bedrijfsregels van LeasePlan of het opzetten van contractuele regelingen met derden. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

7. Beveiliging en bewaring

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen in onze organisatie.

Helaas is geen enkel systeem voor datatransmissie of gegevensopslag 100% gewaarborgd veilig. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld indien u denkt dat de beveiliging van accounts die u eventueel bij ons hebt, niet meer betrouwbaar is), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte door contact met ons op te nemen met behulp van de in deze Verklaring verstrekte contactgegevens.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan is met het oog op de in deze Verklaring beschreven doeleinden en overeenkomstig de geldende wetgeving.
De volgende criteria worden gebruikt om de bewaringsperiode te bepalen:
• hoelang we al een relatie met u hebben en we u de diensten leveren (bijvoorbeeld sinds u een auto van LeasePlan gebruikt);
• of we een wettelijke verplichting hebben (bepaalde wetten verplichten ons bijvoorbeeld het dossier van uw transacties gedurende een bepaalde periode te bewaren vóór we het mogen wissen); of
• of bewaring raadzaam is, rekening houdend met onze juridische positie (bijvoorbeeld met betrekking tot verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthoudende instanties).

8. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.

9. Uw rechten en contact met ons opnemen

Uw rechten
Als u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt nalezen, corrigeren, bijwerken, blokkeren, beperken of wissen, bezwaar wilt aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens of een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om ze aan een andere onderneming door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid u wettelijk wordt toegekend), kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen uw verzoek beantwoorden overeenkomstig het toepasselijke recht.

Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat. Voor uw bescherming reageren wij alleen op verzoeken voor de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u op het contactformulier hebt aangegeven, en kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen vóór we uw verzoek inwilligen. Wij zullen proberen uw verzoek zo snel in te willigen als praktisch mogelijk is, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn.

Noteer dat wij bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren voor administratieve doeleinden en/of om transacties te voltooien die al gestart waren vóór u de wijziging of verwijdering aanvroeg. Het is ook mogelijk dat restinformatie in onze databanken en op andere dragers blijft bestaan zonder te worden verwijderd.

Vragen?
Als u vragen of klachten over deze Verklaring hebt, neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Omdat e-mailverkeer niet altijd beveiligd is, verzoeken wij u geen gevoelige informatie op te nemen in de e-mails die u ons toestuurt.

Aanvullende informatie over de EER
U kunt ook:
•contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) via het contactformulier of via: LeasePlan Corporation N.V., t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland;

•een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsinstantie voor uw land of regio of op de plaats waar zich een vermeende schending van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming voordoet. Een lijst van gegevensbeschermingsinstanties is hier beschikbaar.

10. Veranderingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen dezeVerklaring op ieder ogenblik veranderen. Ga naar de “Laatste Update” aan de bovenzijde van deze pagina na te gaanwanneer deze Verklaring de laatste keer werd herzien. Eventuele veranderingen in deze Verklaringworden van kracht wanneer wij de herziene Verklaring over de Diensten op dewebsite plaatsen. Door na deze veranderingen de Diensten te gebruiken,aanvaardt u de herziene Verklaring.