Gebruiksvoorwaarden

Leestijd: 5 minuten

Op deze website, eigendom van en onderhouden door CarNext B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan, John M Keynesplein 10A, 1066 EP Amsterdam, KvK nummer 70040729, BTW-nummer NL858115414B01, Tel: +31365270677 en Emailadres: support.nl@carnext.com (samen met haar groepsmaatschappijen, inclusief CarNext.com NL B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan, John M Keynesplein 10A, 1066 EP Amsterdam, KvK nummer 75761238, BTW-nummer NL860387562B01, hierna gezamenlijk genoemd 'CarNext '), zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Gebruiksvoorwaarden') van toepassing.

Gebruik van deze internetsite

Spelregels Bezoek je www.carnext.com? Of bekijk je onze berichten via de sociale media, zoals Facebook, YouTube, Twitter en Pinterest? Dan vinden wij het belangrijk dat je goed weet wat je rechten en plichten zijn. Daarom hebben wij voor jou een aantal spelregels opgesteld. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de website en voor onze berichten via de sociale media.

Akkoord Door deze website te bekijken of door onze informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden goed, dan kom je niet voor verrassingen te staan. Zijn de voorwaarden van producten en diensten van CarNext en deze Gebruiksvoorwaarden met elkaar in tegenspraak? Dan zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Geen advies De informatie op deze website en via de sociale media is bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is niet bedoeld als advies. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt op grond van deze informatie.

Informatie CarNext wil je informatie geven die juist is, en die volledig en actueel is. Wij gebruiken daarvoor bronnen waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn. Toch kan CarNext niet garanderen dat de informatie op deze website of via de sociale media juist, volledig en actueel is.

Buitenland CarNext beheert en onderhoudt www.carnext.com vanuit Nederland. Wij kunnen niet garanderen dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Gebruik je deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent je er zelf verantwoordelijk voor dat je handelt in overeenstemming met de lokale wetten die in dat land gelden.

Functioneren CarNext kan niet garanderen dat www.carnext.com foutloos werkt of ononderbroken werkt.

Gebruik Het is niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die het gebruik van andere bezoekers van de website kan storen. Het is ook niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die het functioneren de website in gevaar kan brengen. Het is ook niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die de geboden informatie of onderliggende software kan beschadigen of ontregelen.

Websites van andere organisaties Op www.carnext.com staan links die verwijzen naar websites van andere organisaties. Dit betekent niet dat CarNext de producten of diensten van deze organisaties aanbeveelt. CarNext controleert websites van andere organisaties niet, ook niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Verwijst CarNext naar andere websites? En gebruik je deze websites? Dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid en jouw eigen risico. CarNext wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van andere websites.

Intellectueel eigendom CarNext en de relevante rechthebbenden behouden zich alle rechten voor. Hieronder vallen auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het gaat om alle rechten die betrekking hebben op informatie die wordt gepresenteerd op de www.carnext.com of via sociale media. Hiertoe behoren bijvoorbeeld teksten, grafisch materiaal, fotos, illustraties, apps en logo's.

Gebruik van de informatie Het is toegestaan om deze informatie te downloaden of te printen voor je persoonlijk gebruik. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CarNext of de rechthebbenden is het niet toegestaan om het volgende te doen met de informatie die wordt gepresenteerd op van www.carnext.com of via social media:

De inhoud te kopiëren. De inhoud over te nemen. De inhoud te vermenigvuldigen. De inhoud op welke wijze dan ook te distribueren. De inhoud openbaar te maken.

Verwerking persoonsgegevens CarNext verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van de Koper worden ten behoeve van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. In het privacy statement op https://www.carnext.com/nl-nl/privacy-statement/ staat verder toegelicht op welke manier CarNext de persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Veiligheid Verstuur je per e-mail berichten naar CarNext? Dan aanvaard je het risico dat deze berichten onderschept kunnen worden. Dan aanvaard je ook het risico dat deze berichten kunnen worden gelezen, misbruikt of veranderd door iemand anders.

Meldpunt KwetsbaarhedenCarNext besteed veel aandacht aan ICT-beveiliging van de website en jouw gegevens. Toch kan het zijn dat je een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt. We stellen het enorm op prijs als je die zwakke plek aan ons meldt, zodat we kunnen samenwerken om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Wel is het belangrijk dat je dat op een verantwoorde manier doet. Je kunt mogelijke kwetsbaarheden aan ons melden door een email te sturen aan: security@carnext.com. Geef daarbij in ieder geval de volgende informatie door:

Zoveel mogelijk gedetailleerde informatie over de stappen die je op onze website hebt doorlopen dat heeft geleid tot de ontdekking van een mogelijke kwetsbaarheid je emailadres

Wij verzoeken je geen publieke melding te maken van enig detail omtrent de mogelijke kwetsbaarheid, tenzij je hiervoor van ons uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen.

Niet aansprakelijk CarNext, haar eventuele agenten en/of haar toeleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer CarNext op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze door, met betrekking tot of vanwege de website of via sociale media ontstaat. CarNext aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid voor:

Defecten, virussen en andere onvolkomenheden bij apparatuur en software in verband met de toegang tot de website of het gebruik van de website. Onjuistheden die op de website of via social media worden doorgegeven. Het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan CarNext of aan jou. Het wel of niet functioneren van de website. Misbruik van de website. Verlies van gegevens. Downloaden of gebruiken van software die via de website of sociale media beschikbaar wordt gesteld. Aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website of de door CarNext verstrekte informatie.De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van CarNext, maar de uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van CarNext.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde schade niet toegestaan. Derhalve zijn sommige disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. Voor zover CarNext, op grond van de toepasselijke wetgeving, een impliciete garantie niet mag afwijzen of haar aansprakelijkheid beperken, zullen het bereik en de duur van een dergelijke garantie en de mate van aansprakelijkheid van CarNext de minimaal mogelijke zijn volgens de geldende wet.

Veranderen voorwaarden CarNext kan de informatie op de website en deze Gebruiksvoorwaarden tussentijds veranderen. Zorg dat je deze regelmatig leest. Zo weet je steeds wat er is veranderd.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op de website en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan over de website en over de informatie die CarNext verstrekt.

CarNext neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een (consumenten)orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting.

De EU-Commissie biedt de mogelijkheid van geschillenbeslechting op een online platform dat door de Commissie wordt beheerd. Dit platform kan worden geraadpleegd via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.