Carnext.com Zewnętrzna polityka prywatności

OSTATNIE PRZYGOTOWANE: 20 sierpnia 2020 r.

Wprowadzenie
CarNext.com zobowiązuje się do ochrony zebranych iprzetwarzanych przez nas danych osobowych. Kiedy odwiedzasz stronę CarNext.com, zamawiasz nasze produkty lubprosisz o nasze usługi, obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności CarNext.com.Poniżej znajdują się tematy zawarte w tej polityce prywatności:

 • Kim jesteśmy
 • Korzystanie z danych osobowych
  o Wizyty na stronie internetowej
  o Wnioski o udzielenie informacji
  o Rezerwacja terminów
  o Kupno samochodu
  o Leasing samochodów
  o Prenumerata newslettera
  o Ulepszanie naszych produktów i usług, zapobieganieoszustwom i ograniczanie ryzyka
 • Podstawy prawne
 • Dostarczanie danych osobowych
 • Korzystanie z danych osobowych przez osoby trzecie
 • Przekazywanie danych poza EOG
 • Okres przechowywania
 • Twoje prawa
 • Kontakt
 • Zmiany tej polityki

Kim jesteśmy
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia (UE) 2016/679Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływutych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 119). 1), zwanego dalej GDPR, informujemy,że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej umowybędzie LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawieprzy ul. Postępu 14B ("Administrator Danych"). Kontakt zadministratorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@carnext.com.

Dane te będą przetwarzane w następujących celach: (a)wykonania i na podstawie zawartej przez nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b PKBR),(b) ewentualnego ustalenia, zbadania lub obrony przed roszczeniami będącymirealizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f PKBR),(c) wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości, na podstawie obowiązkuwynikającego z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości i art. 49 ustawy oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c PKBR), (d) marketingubezpośredniego, którego realizacja stanowi uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f PKBR). Podanie danych osobowych jest niezbędne dozawarcia i wykonania niniejszej umowy.

Ponadto uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo wkażdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, co spowoduje zaprzestanieprzetwarzania Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy my jakoAdministrator Danych będziemy mieć ważne, prawnie uzasadnione powody, żenadrzędne interesy, prawa i wolności lub dane są niezbędne do ewentualnegoustalenia, zbadania lub obrony roszczeń. Państwa dane osobowe będąprzechowywane przez 5 lat od roku następującego po roku zawarcia umowy, zakupupojazdu lub ostatecznego rozliczenia transakcji, chyba że nadal obowiązujepodstawa prawna, dla której dane będą przetwarzane. Państwa dane osobowe mogąbyć udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danychna podstawie przepisów prawa, a także podmiotom wykonującym zadania z zakresuwindykacji oraz podmiotom z naszej grupy kapitałowej, jak również podmiotomprzetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kontrolera, w tym dostawcom usługinformatycznych, firmom księgowym, firmom transportowym, jeżeli podmioty teprzetwarzają dane na podstawie umowy z Kontrolerem i tylko zgodnie z jego instrukcjami.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku zprzetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do swoich danych i otrzymaniaich kopii; b) prawo do poprawiania (zmiany) swoich danych; c) prawo do usuwaniadanych, ograniczania ich przetwarzania; d) prawo do sprzeciwu wobecprzetwarzania danych; e) prawo do przekazywania danych; f) prawo do złożeniaskargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przekazane przez użytkownika niebędą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani doprofilowania. Dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego na podstawieobowiązującego regulaminuLeasePlan (LeasePlan Binding Corporate Rules), który zapewnia ten sampoziom ochrony danych osobowych przez każdy podmiot w ramach grupy LeasePlan nacałym świecie. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeństosowanych w odniesieniu do danych przekazywanych do kraju trzeciego poprzezstronę internetową privacy@carnext.com.

Korzystanie z danych osobowych
Poniżej przedstawiamy Państwu opis danych osobowych,które wykorzystujemy, do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej.

Wizyty na stronie internetowej
Kiedy odwiedzasz stronę CarNext.com, korzystamy zinformacji na temat przeglądania i interakcji z nami, jeśli jest to koniecznedo wykonania żądanej usługi. Zbieramy i analizujemy te informacje również wcelu zapobiegania oszustwom oraz pomiaru jakości i skuteczności naszej stronyinternetowej, produktów i usług. Za zgodą użytkownika możemy dalejwykorzystywać te informacje, aby lepiej służyć użytkownikowi podczas kontaktu znami lub aby wyświetlać mu reklamy w oparciu o jego osobiste preferencje nastronie CarNext.com lub, za pośrednictwem jednego z naszych partnerówreklamowych, na stronach internetowych stron trzecich, które użytkownik możeodwiedzać. Za zgodą użytkownika będziemy również wykorzystywać te informacje dowysyłania mu biuletynów zgodnie z jego preferencjami. Do tych celów stronaCarNext.com korzysta z plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacjimożna znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Prośby o informacje
Kiedy użytkownik prosi o pewne informacje zapośrednictwem strony CarNext.com, używamy jego imienia i nazwiska, numerutelefonu i adresu e-mail oraz informacji na temat treści jego prośby, aby się znim skontaktować, odpowiedzieć na jego pytania i/lub zastosować się do jegoprośby.

Rezerwowanie terminów spotkań
Kiedy prosisz o rezerwację spotkania w jednym z naszychsklepów CarNext.com, używamy Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu,adresu e-mail i preferowanej daty spotkania, aby się z Tobą skontaktować iumówić na spotkanie.

Kupno samochodu
W przypadku zakupu samochodu za pośrednictwem lub od nas(online lub w jednym z naszych sklepów), rejestrujemy nazwisko, nazwę firmy,powitanie, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, NIP, informacje o zakupiesamochodu, wszelkie zakupione usługi dodatkowe, informacje o płatnościach,informacje niezbędne do świadczenia usług dodatkowych oraz informacje o handlusamochodem, jeśli dotyczy. Informacje te są niezbędne do zawarcia zużytkownikiem umowy zakupu, przekazania i dostarczenia pojazdu, wykonaniażądanej usługi dodatkowej, wystawienia faktury i obsługi płatności,komunikowania się z użytkownikiem oraz zapewnienia obsługi klienta. Opróczpowyższych informacji będziemy również przetwarzać i przechowywać numeridentyfikacyjny i Państwa podpis w formularzu rejestracyjnym w celu przekazaniai rejestracji pojazdu na Państwa nazwisko.

Ponieważ CarNext.com i jego dostawcy są prawniezobowiązani do przestrzegania wymogów dotyczących zapobiegania praniu brudnychpieniędzy, sankcjom i finansowaniu terroryzmu, warunkiem naszej umowy sprzedażyjest przeprowadzenie przez nas badania due diligence kontrahenta. Abyprzeprowadzić takie badanie, imię i nazwisko, adres i data urodzenia sąprzekazywane firmie Lexis Nexis, która przekaże nam wyniki badaniaprzeprowadzonego w celu dokonania oceny. Więcej informacji można znaleźć nastronie internetowej Lexis Nexis i w sekcji kontaktowej poniżej.

Wynajem samochodów
Jeśli zdecydujesz się na leasing samochodu, przetworzymyTwoje imię i nazwisko, powitanie, adres, adres e-mail, numer telefonu.Podzielimy się tymi informacjami z naszym partnerem w zakresie leasingusamochodowego, który oceni Państwa zgłoszenie i przedstawi ofertę leasingusamochodowego. W ramach oceny leasingu samochodowego nasz partner leasingowyprzeprowadza kontrolę kredytową (która może obejmować, w stosownychprzypadkach, Państwa partnera, niezależnie od tego, czy jest on w związkumałżeńskim, czy też w innym pozamałżeńskim związku partnerskim, ze względu nasystem wspólnej odpowiedzialności za długi). Więcej informacji o tym, jak firmaleasingowa przetwarza Państwa dane osobowe, można znaleźć w polityceprywatności firmy leasingowej.

Prenumerata biuletynu informacyjnego
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemyużywać Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci aktualnych informacji o naszychproduktach i usługach, ofertach specjalnych, ankietach lub wydarzeniach.Zawartość naszych biuletynów dostosujemy do Twoich osobistych preferencji,które określamy na podstawie Twoich danych osobowych i historii zakupów. Naprzykład nie otrzymasz oferty na samochód, który właśnie kupiłeś. Połączymy teinformacje z informacjami dotyczącymi nawigacji użytkownika na naszej stronieinternetowej, jeśli podczas wizyty na stronie CarNext.com użytkownik wyrazi nato zgodę za pomocą pliku cookie. Możemy na przykład lepiej służyć Państwu,jeśli wiemy, które samochody były wcześniej przedmiotem Państwazainteresowania.

W przypadku, gdy nie chcesz otrzymywać więcejniestandardowych newsletterów pocztą elektroniczną, możesz zrezygnować zsubskrypcji, korzystając z linku znajdującego się na dole każdej wiadomoście-mail. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tych biuletynów lub aktualizacji,prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@carnext.com.

Ulepszanie naszych produktów i usług
Informacje zawarte na stronie CarNext.com dotyczącenawigacji, zakupów, zapytań, udziału w ankietach online i innych interakcji znami wykorzystujemy w sposób zbiorczy w celu ulepszenia zawartości strony oraznaszych produktów i usług.
Podstawy prawne
Najważniejszą podstawą prawną do przetwarzania danychjest fakt, że jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a CarNext.com,na przykład w przypadku zakupu samochodu, żądania pewnych informacji lubzłożenia zamówienia na nasze usługi. W niektórych przypadkach przetwarzaniedanych może być konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, takiego jakobowiązek przetwarzania określonych danych w celu przekazania lub rejestracjipojazdu oraz prowadzenia dokładnych ksiąg i rejestrów dla celów finansowych lubpodatkowych, jak również w celu przestrzegania przepisów dotyczącychzapobiegania praniu brudnych pieniędzy, sankcji i finansowania terroryzmu. Wniektórych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie, na przykładw przypadku subskrypcji naszych biuletynów lub reklam behawioralnych napodstawie plików cookie lub w celu poprawy zawartości strony internetowej, jejproduktów i usług na podstawie analizy Państwa zachowań podczas przeglądania,zakupów i interakcji z nami. Wreszcie, CarNext.com ma uzasadniony interes wzapobieganiu oszustwom. W przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się nauzasadnionych interesach CarNext.com, podejmujemy kroki w celu sprawdzeniawpływu przetwarzania danych na interesy użytkownika. CarNext.com nie przetwarzaPaństwa danych, jeśli stwierdzimy, że nasze interesy są nadrzędne w stosunku doPaństwa praw i wolności.

Udostępnianie danych osobowych
Istnieje ustawowy i umowny wymóg podania danychosobowych, a każda odmowa może spowodować, że CarNext.com nie będzie w staniezawrzeć z Państwem umowy i/lub kontynuować stosunku umownego z Państwem.Istnieją jednak przypadki, w których nie ma ustawowego lub umownego wymogu aniinnego obowiązku przekazania danych osobowych, jak np. subskrypcja newslettera,a każda odmowa przekazania danych osobowych w tych przypadkach nie będzie miałażadnych konsekwencji dla użytkownika ani dla naszej relacji z użytkownikiem.

Korzystanie z danych osobowych przezosoby trzecie
CarNext.com nie udostępnia Twoich danych osobom trzecim,za wyjątkiem:

Jeśli daliście nam Państwo na to zgodę;
Jeśli istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić, na przykład dostarczyć informacje organom podatkowym, innym instytucjom rządowym lub osobom trzecim, zgodnie z prawem;
Gdy działamy na Państwa prośbę, w celu wykonania umowy z nami lub realizacji Państwa zamówienia, firmom z grupy CarNext.com lub dostawcom zewnętrznym (w tym stronom trzecim, które są właścicielami pojazdów, takim jak firmy leasingowe, i upoważniają CarNext.com do sprzedaży i przeniesienia własności pojazdów), usługodawcom, płatnikom lub dostawcom przesyłek;
W przypadku transakcji finansowania naszej działalności, połączenia lub przejęcia CarNext.com lub (części) jego aktywów przez stronę trzecią;
W przypadku roszczeń prawnych, postępowania sądowego lub w ramach audytu prawnego, ryzyka, ochrony prywatności i danych lub finansowego;
Przeprowadzanie kontroli kredytowych lub badanie due diligence kontrahenta w ramach wyżej wymienionych celów;
Stronom, które działają jako przetwarzający w naszym imieniu, na przykład naszym dostawcom usług informatycznych lub usług w chmurze.

Przekazywanie danych poza EOG
W ramach wyżej wymienionych celów przetwarzania danychosobowych przez CarNext.com, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dopodmiotów Grupy CarNext.com i podmiotów przetwarzających je poza EOG. Poziomochrony danych osobowych i prywatności w odpowiednich krajach nie jest uznawanyza podobny do poziomu ochrony danych i prywatności obowiązującego w EOG.Niemniej jednak upewniliśmy się, że dane osobowe użytkownika są wystarczającochronione przez wiążące zasady korporacyjne, standardowe klauzule umowne i inneodpowiednie zabezpieczenia.

Okres przechowywania
Dane osobowe nie będą przechowywane przez nas dłużej niżjest to konieczne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane lubprzetworzone dalej w celach wtórnych. Wszystkie dane osobowe będą przechowywanenie dłużej niż wymagają tego przepisy EOG dotyczące ochrony prywatności orazkrajowe przepisy ustawowe i wykonawcze, takie jak zobowiązania finansowe ipodatkowe oraz zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, sankcje i finansowanieprzepisów dotyczących terroryzmu. W przypadku, gdy zamawiają Państwo u nastowary, przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to racjonalnie koniecznew celu wypełnienia naszych zobowiązań gwarancyjnych w odpowiednim okresie. Wprzypadku gdy zdecydują się Państwo na otrzymywanie od nas newsletterów,Państwa profil osobisty opiera się na maksymalnie 5-letniej historiipoprzedzającej otrzymywanie newslettera. Okres przechowywania plików cookiemożna znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie. Dane osobowe mogą byćrównież przechowywane w celu udowodnienia zgodności z zobowiązaniami umownymi iinnymi zobowiązaniami, aż do upływu okresu przedawnienia odpowiednich praw, jakrównież przez okres wymagany do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeńprawnych.

Twoje prawa do danych osobowych
Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danychoraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia albo ograniczenia ichprzetwarzania. Użytkownik ma również prawo do żądania dostępu do części swoichdanych, które mogą być odczytywane maszynowo, oraz do ich przechowywania winnym miejscu. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się napodstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę,co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przedwycofaniem Państwa zgody.

Ponadto mogą Państwo zawsze sprzeciwić sięwykorzystywaniu Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego, włącznie ztworzeniem profili do personalizacji biuletynu i reklamy. Użytkownik możerównież sprzeciwić się innemu przetwarzaniu danych w związku z jego sytuacjąosobistą w celach związanych z uzasadnionym interesem.

Kontakt
Wnioski o skorzystanie z powyższych uprawnień mogą byćskładane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@carnext.com.Jeżeli składają Państwo wniosek w odniesieniu do swoich danych, prosimy ookreślenie charakteru wniosku i konkretnego sposobu jego przetwarzania. Możemyrównież poprosić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Państwa tożsamości.

Aby zmienić ustawienia plików cookie, należy kliknąćtutaj [link]. Zmiana ustawień dotyczących plików cookie nie będzie miała wpływuna informacje zebrane przed taką zmianą.

Zmiany niniejszej polityki
CarNext.com zastrzegasobie prawo do zmiany tej polityki. Upewnij się, że zawsze jesteś zaznajomionyz najnowszą wersją tej polityki opublikowaną tutaj. Prosimy o zapoznanie się zlegendą "OSTATNIOZAPOZNAWANE" znajdującą się na górze tej strony, aby sprawdzić,kiedy ta polityka prywatności została ostatnio zmieniona. Zmiany w niniejszejPolityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą udostępnienia przez naszmienionej Polityki Prywatności na Stronie lub za jej pośre