Wersja Online Warunków Carnext

Artykuł 1. Definicje

 • Cena Zakupu: kwota, którą zgodnie z Umową, Kupujący zobowiązuje się zapłacić CarNext za Pojazd Używany;
 • Kupujący: osoba nabywająca Pojazd Używany na podstawie Umowy: (i) jako osoba fizyczna w celach niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”); albo (ii) jako przedsiębiorca, w celach związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową („Przedsiębiorca”); albo (iii) jako osoba fizyczna zawierająca umowę, działając bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, natomiast Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej („JDG”);
 • Pojazd Używany / Samochód: pojazd używany, który będzie lub został nabyty przez Kupującego na podstawie Umowy;
 • CarNext:"LeasePlanFleet Management (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093257, NIP: 951-19-98-872, kapitał zakładowy w wysokości 220.170.000,00 złotych. LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. prowadzi sprzedaż pojazdów używanych pod nazwą handlową CarNext;
 • Umowa: umowa sprzedaży Pojazdu Używanego obejmująca niniejsze Warunki, zawarta na odległość poprzez stronę internetową https://www.carnext.com/pl-pl/;
 • Dzień Roboczy: dzień inny niż sobota lub dni wolne od pracy w rozumieniu Ustawy o dniach wolnych od pracy.
  Terminy pisane wielką literą, które niezostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach, mają znaczenie nadane im w Umowie.

Artykuł 2.Płatność

 1. Strony zgodnie oświadczają, że zapłata Ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy IBAN: PL 37 1090 2851 0000 0001 3147 8968 w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, na podstawie odpowiedniej faktury lub rachunku wystawionego przez Sprzedawcę.
 2. Dniem płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Celem przyspieszenia wydania Samochodu, w tytule przelewu powinien być wskazany numer faktury/rachunku, marka/model oraz numer rejestracyjny Samochodu.
 4. Warunkiem przejścia własności Samochodu na Kupującego jest (i) zapłacenie Ceny w pełnej wysokości, jak również (ii) wypowiedzenie przez Kupującego umowy ubezpieczenia OC Samochodu (zastrzeżenie własności). Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC Samochodu będącego przedmiotem sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku niezapłacenia przez Kupującego w terminie Ceny sprzedaży w pełnej wysokości, Sprzedawca może żądać zapłaty Ceny wraz z odsetkami za opóźnienie. Alternatywnie, po wcześniejszym wyznaczeniu na piśmie lub poprzez e-mail dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty i jego bezskutecznym upływie, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Sprzedawca może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do zapłaty Ceny.
 6. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niewydania przez Sprzedawcę Samochodu w terminie, Konsument lub JDG może odstąpić od Umowy po wcześniejszym wyznaczeniu na piśmie lub poprzez e-mail dodatkowego 7-dniowego terminu do wydania Samochodu i jego bezskutecznym upływie. Konsument lub JDG może skorzystać z tego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu do wydania Samochodu.

Artykuł 3.Odbiór


 1. Wydanie Samochodu Kupującemu wraz z dokumentami i rzeczami, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zostanie potwierdzone Protokołem Wydania Pojazdu, który określa stan techniczny Samochodu i po jego podpisaniu będzie stanowił **Załącznik nr 2 **do Umowy.
 2. Sprzedawca wraz z Samochodem wyda Kupującemu: (i) dowód rejestracyjny Samochodu, (ii) kartę pojazdu Samochodu, (iii) zestaw/y kluczyków (po sprawdzeniu ich właściwego działania w obecności Kupującego), (iv) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz (v) instrukcję obsługi Samochodu (o ile instrukcja obsługi Samochodu nie została Kupującemu wydana, CarNext wskaże link do wersji elektronicznej instrukcji obsługi).
 3. Z chwilą wydania Samochodu, na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Samochodu, a także korzyści i ciężary z nim związane,w tym w szczególności obowiązkizwiązane z ubezpieczeniem Samochodu w obowiązkowym zakresie, przy czym Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z wybranymprzez siebie ubezpieczycielem we własnym zakresie.
 4. CarNext dopuszcza dostawę Pojazdu Używanego pod adres wskazany przez Kupującego na terytorium Polski, o ile Kupujący wybierze taką opcję odbioru Pojazdu Używanego, dokonując jego zakupu on-line.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru Pojazdu Używanego w miejscu wskazanym przez Kupującego, odbiór powinien się odbyć w terminie 14 dni od dnia, w którym spełnione zostaną łącznie wszystkie następujące warunki: (i) Kupujący zapłaci pełną kwotę Ceny Zakupu, zgodnie z Umową, (ii) Sprzedawca otrzyma od Kupującego e-mailowe (na adres: salon@leaseplan.pl) potwierdzenie przesłania środków pieniężnych z tytułu zapłaty Ceny na rachunek Sprzedawcy oraz (iii) Sprzedawca otrzyma podpisany egzemplarz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC Samochodu (na adres wskazany w komparycji Umowy). Dokładny termin i adres dostawy zostanie przez Strony potwierdzony drogą elektroniczną.
 6. W przypadku sprzedaży Pojazdu Używanego on-line i realizacji dostawy pod adres wskazany przez Kupującego transport Pojazdu Używanego pod adres wskazany przez Kupującego jest wliczony w Cenę Zakupu.
 7. Transport Pojazdu Używanego zakupionego on-line pod adres wskazany przez Kupującego będzie realizowany przez podmiot zewnętrzny na zlecenie CarNext.
 8. W przypadku wyboru opcji dostawy Pojazdu Używanego pod wskazany przez Kupującego adres, wydanie Samochodu wraz z dokumentami i rzeczami następuje w miejscu faktycznego odbioru Samochodu, a podmiot wydający Samochód Kupującemu będzie działał w imieniu i na rzecz CarNext oraz legitymował się odpowiednim upoważnieniem do działania w imieniu CarNext. W takiej sytuacji Protokół Wydania Pojazdu, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy zostanie podpisany z upoważnienia CarNext przez osobę uprawnioną do dostarczenia i wydania Samochodu Kupującemu.
 9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż dostarczenie Pojazdu Używanego z magazynu lub punktu sprzedaży detalicznej (salonu) CarNext do miejsca wskazanego przez Kupującego może się wiązać ze zwiększeniem przebiegu Pojazdu Używanegowskazanego w Umowie o szacunkową odległość między magazynem lub punktem sprzedażydetalicznej (salonem) CarNext, a miejscem dostawy Samochodu.
 10. W sytuacji, jeżeli Kupujący nie potwierdzi z CarNext dokładnego terminu odbioru Samochodu w miejscu przez siebie wskazanym w terminie 7 dni od dnia otrzymania od CarNext informacji, że Samochód jest gotowy do wydania lub mimo ustalenia takiego terminu nie przystąpi do odbioru Samochodu mu dostarczonego, CarNext w terminie 3 Dni Roboczych od upływu terminu do ustalenia daty odbioru lub w terminie 3 Dni Roboczych od ustalonego dnia odbioru (w zależności od przypadku) może odstąpić od Umowy. CarNext może również oddać Samochód na przechowanie na koszt i ryzyko Kupującego.

Artykuł 4. Stan techniczny Samochodu. Rękojmia za wady i reklamacje

 1. Kupujący jest świadomy faktu, że Samochód jest pojazdem używanym i okoliczność ta wpływa na stan techniczny Samochodu. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z ogłoszeniem dotyczącym Samochodu, a w szczególności z informacjami na temat jego stanu technicznego, stopnia zużycia i ubytków lub innych uszkodzeń w karoserii i wnętrzu. Kupujący oświadcza, że nabywa Samochód w stanie technicznym, który został opisany w ogłoszeniu online, dostępny w momencie zakupu na stronie internetowej Sprzedawcy dostępnej pod adresem: https://www.carnext.com/pl-pl/ (ogłoszenie może zostać zidentyfikowane przez wyszukiwarkę dostępną pod adresem: https://www.carnext.com/pl-pl/samochody/ i nr nadwozia (VIN)). Stan fizyczny pojazdu został również opisany w Protokole Wydania Pojazdu, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Kupujący odbierając Samochód zobowiązany jest do weryfikacji nr nadwozia odbieranego pojazdu z niniejszą Umową.
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący poinformuje o niej CarNext, przesyłając informację na adres e-mail: reklamacje@leaseplan.pl lub na adres pocztowy wskazany w artykule 6 niniejszych Warunków, wskazując rodzaj wady Samochodu, datę i okoliczności jej ujawnienia, numer telefonu lub adres email, pod jakim jest możliwy kontakt ze strony CarNext z Kupującym oraz oczekiwany sposób rozwiązania reklamacji. Przedstawiciel CarNext skontaktuje się z Kupującym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i poinformuje go o decyzji w sprawie reklamacji – czy CarNext uznaje swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Niniejsze postanowienie nie wyłącza ani ogranicza postanowień Umowy, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność CarNext wobec Kupującego.
 3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Kupującemu mogą przysługiwać uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli na Samochód będący przedmiotem sprzedaży została udzielona gwarancja. Uprawnienia z tytułu gwarancji realizowane są bezpośrednio upodmiotu,któryudzieliłgwarancjinazasadachokreślonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
 4. W sprawach innych reklamacji, niż te dotyczące rękojmi, postanowienie ust. 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.

Artykuł 5.Prawo odstąpienia od Umowy

 1. W terminie 14 dni od odbioru Pojazdu Używanego Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny. Kupujący będący Przedsiębiorcą może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy pod warunkiem, że Samochód w okresie pomiędzy jego wydaniem Kupującemu, a skorzystaniem przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy nie został uszkodzony, nie brał udziału w żadnym zdarzeniu komunikacyjnym, powodującym powstanie po stronie Kupującego odpowiedzialności cywilnej, a Kupujący nie przejechał nim więcej niż 200 km. Dla uchylenia wszelkichwątpliwości, dodatkowe przesłanki odstąpienia od Umowy wskazane w zdaniu drugim niniejszego postanowienia nie znajdują zastosowania wobec Konsumentów i JDG.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy korzystając ze standardowego Formularza Zwrotu Samochodu będącego **Załącznikiem nr 5 **do Umowy, jednak skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe. Wypełniony formularz Kupujący przesyła na adres: salon@leaseplan.pl. Na powyższy adres Kupujący może również wysłać wiadomość e- mail, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. CarNext niezwłocznie prześle Konsumentowi i JDG potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 3. Po odstąpieniu przez Kupującego od Umowy, Kupujący niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, w Dniu Roboczym, zwróci Pojazd Używany w miejscu, w którym odbierał go od CarNext, a jeżeli korzystał z opcji dostawy Samochodu przez CarNext pod adres przez siebie wskazany, wówczas zwrot Pojazdu Używanego powinien nastąpić do salonu, z którego został zakupiony, tj. w Warszawie przy ulicy Malowniczej 29, bądź w Modlniczce przy ulicy Handlowców 19[KB1]. W tym celu Kupujący i CarNext umówią się na spotkanie. W takiej sytuacji Strony sporządzą stosowny protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Wraz ze zwrotem Samochodu, Kupujący zwróci CarNext: dowód rejestracyjny Samochodu, (ii) kartę pojazdu Samochodu, (iii) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC Samochodu, (iv) wszystkie otrzymane zestawy kluczyków oraz (v) instrukcję obsługi Samochodu (o ile została wydana). Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Samochodu. Pod pojęciem „kosztów zwrotu” Pojazdu Używanego należy rozumieć koszt paliwa za przejazd przez Kupującego z miejsca, w którym Samochód się znajduje do salonu, z którego został zakupiony Pojazd, tj. do salonu CarNext w Warszawie przy ul. Malowniczej 29, bądź do salonu CarNext w Modlniczce przy ul. Handlowców 19 [KB2]lub w Łajski, przy ul. Fabrycznej 3 (zob. § 3 ust. 2 Umowy). Jeżeli 14 dzień od dnia odstąpienia od umowy nie przypada w Dzień Roboczy, to powyższy termin na zwrot Pojazdu wygasa w pierwszym Dniu Roboczym następującym po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Pojazd Używany musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został odebrany. Oznacza to, że: jest on kompletny, w tym samym stanie technicznym i wolny od dodatkowych uszkodzeń zewnętrznych i/lub wewnętrznych.
 6. Jeżeli Pojazd Używany ma mniej paliwa niż w momencie odbioru, Kupujący zwróci CarNext różnicę.
 7. W terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy CarNext dokonuje zwrotu płatności: (i) w przypadku Przedsiębiorców – wpłacając należną kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego albo (ii) w przypadku Konsumentów lub JDG – przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub JDG, chyba że konsument lub JDG wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. CarNext może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotu Pojazdu przez Kupującego.
 8. CarNext zobowiązuje się, że w terminie 14 dni od zwrotu Samochodu przez Kupującego, dokona wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC Samochodu, jeżeli takowa została zawarta przez Kupującego w okresie od odbioru Samochodu do jego zwrotu.
 9. Jeżeli Kupujący dokonał finansowania zewnętrznego Pojazdu Używanego, w tym w celu jego nabycia, Kupujący we własnym zakresie rozwiązuje kwestie finansowania i ewentualnego zabezpieczenia, w tym prawa zastawu lub zastawu rejestrowego. Pojazd Używany zwracany przez Kupującego CarNext będzie wolny od praw osób trzecich.Na życzenie CarNextKupujący przedstawi stosownydowód tego stanu rzeczy.
 10. W przypadku gdy CarNext przysługuje wobec Kupującego wierzytelność z dowolnego tytułu, CarNext może potrącić wszelkie takie wierzytelności z wierzytelnością Kupującego wobec CarNext o zwrot Ceny Zakupu. Postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów i JDG.

Artykuł 6. Dane kontaktowe CarNext
Nazwa: "LeasePlan Fleet Management (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością****
Adres: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa****
Infolinia: +48 22 335 18 18****
**e-mail: **salon@leaseplan.pl

Artykuł 7. Siła wyższa
****CarNextlub Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonaniezobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonaniepowstało na skutek siływyższej.

Artykuł 8. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli okazałoby się, że jakakolwiek częśćUmowy lub niniejszych Warunków zostałaby uznanaza nieważną, bezskuteczną lub niemożliwą do wykonania, albo też została zatakie uznana mocą decyzji organuadministracji lub orzeczenia sądowego, lub zmianie uległ stan prawny albo wykładniaprzepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie Umowy lub niniejszych Warunkóww określonej części,pozostała część Umowy lub niniejszych Warunków pozostaje w mocy, zaś Strony, kierującsię dobrą wiarą i celami Umowy i niniejszych Warunków,wynegocjują postanowienia zastępcze nadające się do wykonania.****


Artykuł 9. Usługi„Connected Car”

 1. Niektórzy producenci samochodów oferują tzw. usługi „Connected Car”. W przypadku, w którym użytkownik Samochodu chce skorzystać z usług „Connected Car”, powinien zawrzeć stosowną umowę z producentem samochodu, który będzie bezpośrednio świadczył usługi „Connected Car” na jego rzecz. Użytkownik samochodu otrzymuje wówczas profil użytkownika, który jest połączony z Samochodem. Posiadacz profilu użytkownika uzyskuje na jego podstawie dostęp (w zależności od danego pojazdu) do określonych danych dotyczących pojazdu (np. lokalizacji pojazdu, wskaźnika kilometrów etc.) lub funkcji (np. otwieranie i zamykanie pojazdu, włączanie ogrzewania etc.). Dla uchylenia wszelkich wątpliwości, CarNext nie przetwarza danych osobowych w ramach usług „Connected Cars”.
 2. Na podstawie umowy z producentem samochodu, gdy samochód jest dalej sprzedawany lub przekazywany innej osobie, posiadacz profilu użytkownika może być zobowiązany do dezaktywacji swojego profilu.
 3. Zgodnie z Artykułem 9 ust. 2 powyżej, odpowiedzialność za dezaktywację profilu użytkownika usług „Connected Car” leży po stronie poprzedniego użytkownika samochodu. Jako sprzedawca używanych samochodów, Sprzedawca nie gwarantuje, że profil usług „Connected Car” poprzedniego użytkownika samochodu został dezaktywowany w Samochodzie.
 4. Jeżeli poprzedni użytkownik samochodu nie dezaktywował swojego profilu użytkownika usług „Connected Car”, może on nadal mieć możliwość zapoznania się z danymi Samochodu lub użycia jego funkcji. Sprzedawca zaleca, aby w momencie zakupu Samochodu Kupujący: (a) zweryfikował, czy Samochód posiada istniejący profil użytkownika usług „Connected Car” oraz w razie potrzeby (b) dezaktywował ten profil użytkownika. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dezaktywacji istniejących profili użytkownika usług „Connected Car”, Kupujący powinienkontaktować się z producentem Samochodu.

Artykuł 10. Całość Umowy
NiniejszeWarunki i Umowa zawierają wszystkieostateczne ustalenia pomiędzyKupującym a CarNextzwiązane z zakupemPojazdu Używanego.

Artykuł 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń(dotyczy wyłącznie Konsumentów lub JDG)
CarNextinformuje, że istniejąmożliwości skorzystania z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z których skorzystaniezależy od zgodnej woli CarNext iKupującego. Sprzedawca informuje, że pod następującym adresem [http:// ec.europa.eu/consumers/odr/](targetBlank:http:// ec.europa.eu/consumers/odr/) dostępna jest platforma InternetowegoRozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołanaprzez Komisję Europejską w zakresie dot. Konsumentów.Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 zdnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowegosystemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawieODR w sporach konsumenckich).

Artykuł 12. Stosowanie postanowień odnośniedo JDG
Do dnia wejścia w życie art. 1 pkt 1-3ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeńregulacyjnych (Dz. U. poz. 1495 z późn. zm.), które wmomencie sporządzania niniejszych Warunków planowane jest na 1 stycznia 2021r., JDG traktowany jest tak jakPrzedsiębiorca. Odniesienia do JDG w postanowieniach art. 1, art. 2 ust. 6, art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 7 iust. 10, art. 11, art. 12 Warunków oraz § 1 ust. 3, § 4 ust. 2 i 3 Umowy nie znajdują zastosowania. W celuuchylenia wątpliwości – w przypadku Umów zawartychprzed wejściem w życie ww. ustawy, lecz wykonywanych po jej wejściu w życie, JDG traktowanyjest tak jak Przedsiębiorca.