Warunki użytkowania witryny internetowej CarNext

Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do tej witryny internetowej (www.carnext.com) będącej własnością CarNext Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., zgodnie ze statutem spółki, z siedzibą pod adresem Postępu 14 B, New City 3, 02-676 Warszawa.

Twoje prawa
Jeżeli odwiedzasz www.carnext.com lub czytasz nasze wpisy w mediach społecznościowych, ważne jest zrozumienie Twoich praw i obowiązków. Informacje zawarte poniżej mają zastosowanie do naszej witryny internetowej, strony mobilnej, aplikacji i wszystkich naszych wpisów w mediach społecznościowych.

Umowa
Odwiedzając tę stronę i/lub korzystając z naszych informacji, zgadzasz się na niniejsze warunki użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami, by uniknąć wszelkich nieporozumień. W przypadku sprzeczności niniejszych warunków użytkowania z warunkami i postanowieniami dotyczącymi naszych produktów i usług, pierwszeństwo będą miały warunki dotyczące produktów i usług.

Oferta
Informacje udostępniane na naszej witrynie internetowej i poprzez media społecznościowe mają charakter ogólny. Informacje te nie mają charakteru oferty. Ponosisz odpowiedzialność za decyzje podejmowane w oparciu o te informacje.

Informacje
CarNext dokłada wszelkich starań, aby przekazać dokładne, kompletne i aktualne informacji pochodzące z wiarygodnych źródeł. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie informacje udostępniane w tej witrynie internetowej lub w mediach społecznościowych są dokładne, kompletne i aktualne.
Międzynarodowy
CarNext prowadzi i utrzymuje witrynę www.carnext.com z terytorium Belgii. Nie możemy zagwarantować, że informacje tutaj zawarte mają zastosowanie w innych krajach. Czy korzystasz z niniejszej witryny znajdując się w kraju innym niż Belgia? Jeżeli tak, odpowiedzialność postępowania zgodnego z lokalnymi przepisami i regulacjami spoczywa na Tobie.

Funkcjonowanie witryny internetowej
CarNext nie może zagwarantować, że witryna www.carnext.com będzie działać bez błędów i zakłóceń.

Korzystanie z witryny internetowej
Niedozwolone jest korzystanie z niniejszej witryny internetowej w sposób, który mógłby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niej innym użytkownikom. Niedozwolone jest także korzystanie z niniejszej witryny w sposób, który może zagrozić funkcjonalności tej strony. I wreszcie niedozwolone jest korzystanie z niniejszej strony w sposób, który mógłby uszkodzić lub zakłócić publikowane informacje lub oprogramowanie bazowe.

Informacje zewnętrzne
Witryna www.carnext.com zawiera łącza do witryn internetowych zewnętrznych organizacji. Nie oznacza to, że CarNext promuje produkty i usługi oferowane przez te organizacje. CarNext nie monitoruje treści publikowanych na stronach zewnętrznych pod kątem dokładności, rzetelności, wiarygodności i kompletności.

Odwiedzając zewnętrzne witryny, do których łącza zawarte są na witrynie CarNext, robisz to na własne ryzyko. CarNext nie ponosi odpowiedzialności za treść, użytkowanie lub dostępność tych witryn zewnętrznych.

Własność intelektualna
CarNext oraz powiązani właściciele praw zachowują wszelkie prawa do swoich treści. Dotyczy to praw autorskich, znaków towarowych, patentów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej. Zapis ten dotyczy wszystkich praw dotyczących informacji opublikowanych w witrynie www.carnext.com, na naszej stronie mobilnej, w aplikacjach i mediach społecznościowych. Obejmuje między innymi treści, grafiki, zdjęcia, ilustracje aplikacje i logotypy.

Korzystanie z naszych informacji
Masz prawo drukować lub pobierać publikowane przez nas informacje wyłącznie na własny użytek. Jednakże bez uprzedniej pisemnej zgody CarNext niedozwolone jest wykorzystywanie informacji znajdujących się w witrynie www.carnext.com lub w mediach społecznościowych w następujące sposoby:

 • Kopiowanie treści
 • Ponowne wykorzystanie treści
 • Powielanie treści
 • Rozpowszechnianie treści w jakiejkolwiek formie
 • Publikowanie treści

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej
Wysyłając wiadomości e-mail do CarNext, akceptujesz ryzyko przechwycenia takich wiadomości przez osoby nieuprawnione. To oznacza, że Twoje wiadomości e-mail mogą być przeczytane, niewłaściwie użyte lub zmodyfikowane przez inną osobę. CarNext nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.

Odpowiedzialne ujawnienie
CarNext dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo niniejszej witryny internetowej i Twoich danych. Jednakże, jeżeli wykryjesz obszary, w których nasze zabezpieczenia mogą być naruszone, zachęcamy do ujawnienia ich w odpowiedzialny sposób, abyśmy mogli zbadać problem i znaleźć rozwiązanie. Prosimy o przestrzeganie następującej procedury w celu informowania nas o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa:

 • Wyślij wiadomość e-mail na adres digital@carnext.com
 • Podaj szczegółowe informacje o czynnościach wykonanych w witrynie internetowej, które doprowadziły do wykrycia potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Podaj w wiadomości swój adres e-mail

Nie ujawniaj publicznie informacji o potencjalnych problemach dotyczących bezpieczeństwa bez uprzedniej pisemnej zgody CarNext.

Wyłączenie odpowiedzialności
CarNext, jej potencjalni przedstawiciele i/lub podwykonawcy nie odpowiadają za jakiekolwiek potencjalne szkody lub straty wynikłe z witryny internetowej lub mediów społecznościowych. Dotyczy to szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, następczych oraz wynikających z kar, w tym utraty zysków (nawet jeżeli firma CarNext została poinformowana o możliwości wystąpienia tych szkód). CarNext nie odpowiada za:

 • Wady, wirusy lub inne usterki zaistniałe w urządzeniach lub oprogramowaniu w związku z korzystaniem z witryny internetowej lub uzyskiwaniem do niej dostępu
 • Nieprawidłowe informacje znajdujące się w witrynie internetowej lub mediach społecznościowych
 • Przechwycenie, modyfikację lub niewłaściwe wykorzystanie informacji wysłanych do CarNext lub Ciebie
 • Funkcjonowanie witryny internetowej
 • Niewłaściwe użycie witryny internetowej
 • Utratę danych lub informacji
 • Pobieranie lub używanie oprogramowania dostępnego poprzez witrynę internetową lub media społecznościowe
 • Roszczenia osób trzecich związane z korzystaniem z witryny internetowej lub informacji udostępnionych przez CarNext

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także kierowców i pracowników CarNext, ale nie ma zastosowania w przypadkach celowego lub rażącego zaniedbania ze strony CarNext.

Zmiany
CarNext Bank zastrzega sobie prawo do aktualizowania informacji zawartych w witrynie internetowej oraz niniejszych warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Regularnie przeglądaj informacje, by upewnić się, że wiesz o wszelkich zmianach.

Prawo właściwe
Ta witryna internetowa oraz niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu belgijskiemu. Belgijski sąd ma wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z witryny internetowej oraz informacji udostępnionych przez CarNext NV/SA.