Globálne vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť LeasePlan sa zaviazala chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďuje a spracúva. Preto sa dodržiavanie postupov ochrany súkromia a osobných údajov stalo integrálnou súčasťou služieb spoločnosti LeasePlan, jej správy a riadenia, zodpovednosti a riadenia rizík. Preto spracúvame iba také osobné údaje, ktorú sú potrebné na poskytovanie príslušných služieb spoločnosťou LeasePlan (ďalej len „služby“).

Záväzky spoločnosti LeasePlan v oblasti ochrany súkromia

Bez ohľadu na to, kedy a ako spracúvame vaše osobné údaje:

 • Transparentnosť: Pomáhame vám pochopiť, ako sú vaše údaje zhromažďované a používané.
 • Ochrana súkromia ako počiatočný bod: Zabezpečíme, aby naše služby boli priateľské súkromiu.
 • Kontrola: Poskytneme vám ľahký spôsob prístupu, opravovania alebo vymazania vašich údajov.
 • Bezpečnosť v spoločnosti LeasePlan: Chránime vaše údaje čo najlepšie a osobné údaje sú poskytované tretím stranám iba keď je to potrebné podľa príslušných podmienok.
 • Inovatívnosť a zodpovednosť: Neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšiť naše služby a ochranu vášho súkromia a sme otvorení všetkým návrhom a sťažnostiam.

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia vás informujeme onašich postupoch pri ochrane súkromia, ktoré sa uplatňujú globálne.Dôkladnesi prečítajte toto vyhlásenie o ochrane súkromia, aby ste pochopili, akozhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

1. Rozsah tohto vyhlásenia o ochrane súkromia

Toto globálne vyhlásenie o ochrane súkromia (ďalej len „vyhlásenie“) opisuje naše postupy súvisiace s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme od:

I. návštevníkov/používateľov webového sídla (ďalej len „návštevníci webového sídla“),
II. obchodných klientov (ďalej len „obchodní klienti“),
III. zamestnancov/vodičov klientov (ďalej len „vodiči“),
IV. súkromných nájomných klientov (vrátane podnikov jednotlivcov (ďalej len „súkromní nájomní klienti“),
V. súkromných kupujúcich ojazdených vozidiel (ďalej len „kupujúci“),
VI. profesionálnych kupujúcich ojazdených vozidiel (ďalej len „obchodníci“).

(Jednotlivo a spolu uvádzaní ajako „vy“).

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame prostredníctvom našich viacerých služieb prenajímania vozidiel a vozového parku, riadenia a mobility vodičov, ako je opísané v oddiele 1 (ďalej len „služby“)

Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na nasledujúce pridružené spoločnosti a/alebo služby:

Všimnite si tiež,že spracovanie vašich osobných údajov prostredníctvom telematických služieb sauskutoční v súlade s platným vyhlásením o ochrane telematického súkromia.

Zodpovednostiobchodných klientov
Pretože klienti(zamestnávatelia) majú prístup k osobným údajom, klient (zamestnávateľ) jeprevádzkovateľ údajov, ktorý je zodpovedný za ich spracovanie a používanie.Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na spracovanie a používanie osobných údajovklientmi (zamestnávateľmi).

2. Kto sme

LeasePlanSlovakia, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 44 558 970,Oddiel: Sro, Vložka č.: 56092/B je spoločnosť zodpovedná zaspracovanie vašich osobných údajov (prevádzkovateľ údajov).

SpoločnostiLeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. niekedy vystupujúv postavení spoločných prevádzkovateľov (Joint Controller)

Adresa:Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandsko

LeasePlanSlovakia, s.r.o., LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. saspoločne uvádzajú ako „LeasePlan“ a „my“.

3. Ako zhromažďujeme vaše údaje

Spolu s našimi poskytovateľmi služieb zhromažďujeme osobné údaje rôznymi spôsobmi vrátane:

 • Prostredníctvom služieb
  Väčšinu údajov, ktoré spracúvame v súvislosti so službamispravovania vozidiel, vám poskytujeme ako vodičovi a vášmu zamestnávateľovi, keďmáte služobné auto. Začne sa to registráciou vášho prenajatého vozidla a budepokračovať, keď budeme komunikovať s vami o našich službách, napr. ako zariadiťpravidelnú údržbu a opravy. Vaše údajemôžeme spracúvať aj keď bolo vaše vozidlo súčasťou nehody spôsobenejnedbalosťou s cieľom zabezpečiť, aby sme obnovili mobilitu a vyriešili škodu vprípade, ak sme príjemcom dopravných pokút v súvislosti s vašim prenajatýmvozidlom. Okrem našich hlavných nájomných činností poskytujeme aj viacero inýchsúvisiacich služieb, ako sú služby e-Mobility, služby palivových kariet, službyprenajímania osobných áut a pomoc na cestách v prípade poruchy. Ďalšia služba,ktorú poskytujeme, sa týka opätovného predaja osobných áut, Carnextu, predajaojazdených vozidiel spoločnosti LeasePlan.

 • Off-line
  Osobné údaje zhromažďujeme od vás off-line, napr. keďnavštívite naše zážitkové obchody Carnext, zadáte objednávku telefonicky alebosa skontaktujete s našou službou zákazníkom.

Z našich iných zdrojov
Vaše osobné údaje dostávame z iných zdrojov, napríklad od:

 • zamestnávateľov vodičov, keď máte služobné auto,
 • príslušného orgánu (napr. polície), keď sme adresátom dopravných pokút v súvislosti s vašim prenajatým vozidlom,
 • nezávislých servisných partnerov, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní nášho prenájmu a iných služieb pre vás vrátane obchodných zastúpení pre autá, poskytovateľov údržby áut, dielní na opravu karosérií,
 • verejne dostupných databáz,
 • spoločných marketingových partnerov, keď sa s nami delia o informácie.

Akpripojíte svoj účet sociálnych médií k účtu vašich služieb, podelíte sa s namio určité osobné údaje z vašich účtov sociálnych médií, napríklad so svojimmenom, e-mailovou adresou, fotografiou, zoznamom kontaktov na sociálnychmédiách a inými informáciami, ktoré môžu byť pre nás prístupné alebosprístupnené vami, keď pripojíte svoj účet sociálnych médií k svojmu účtuslužieb.

Osobnéúdaje potrebujeme zhromažďovať s cieľom poskytnúť vám požadované služby. Akneposkytnete požadované informácie, nebudeme asi schopní vám poskytovať služby.Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb v súvislosti so službami poskytneteosobné údaje, ktoré sa vzťahujú na iných ľudí, zaväzujete sa, že máte právomoctak urobiť a povoliť nám použiť osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením.

4. Na aký účel používame vaše údaje

4.1 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH SÍDIEL

4.2 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA KLIENTOV

4.3 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA VODIĆOV (zamestnancov našich klientov)

4.4 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA KLIENTOV SÚKROMNÉHO PRENÁJMU

4.5 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA SÚKROMNÍKOV KUPUJÚCICH OJAZDENÉ VOZIDLÁ

4.6 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA PROFESIONÁLNYCH OBCHODNÍKOV KUPUJÚCICH OJAZDENÉ VOZIDLÁ (obchodníci)

5. Delenie sa o údaje s tretími stranami

Okrem toho, čo je uvedené vyššie pre každý účel týkajúci sa delenia sa o osobné údaje, o osobné údaje sa môžeme deliť aj:

 • V rámci skupiny LeasePlan na účely opísané v tomto vyhlásení.
 • Našim partnerom a poskytovateľom služieb tretej strany na uľahčenie služieb, ktoré nám poskytujú.
  S cieľom poskytovať nám naše služby často úzko spolupracujeme s partnermi v oblasti služieb a poskytovateľmi služieb. Naši nezávislí partneri v oblasti služieb nám pomáhajú pri poskytovaní nášho prenájmu a iných služieb pre vás a zahŕňajú obchodné zastúpenia pre autá, poskytovateľov údržby áut, dielne na opravu karosérií, ale aj poskytovateľov služieb prenájmu a správcov našich programov týkajúcich sa bezpečnosti vodičov.
  Poskytovatelia služieb sú spoločnosti, ktoré máme a ktoré nás podporujú pri podnikaní, pomáhajú nám napríklad udržiavať našu IT sieť a súvisiacu infraštruktúru a bezpečnosť a kontroly prístupu do našich priestorov.
  Vaše osobné údaje tiež používame a poskytujeme, ak je to potrebné alebo vhodné, najmä keď máme zákonnú povinnosť alebo legitímny záujem tak urobiť.
 • Dodržiavanie platných zákonov a predpisov
  − Toto môže zahŕňať zákony mimo krajiny vášho sídla.
 • Spolupráca verejných a štátnych orgánov
  − Odpovedať na žiadosť alebo poskytovať informácie, ktoré považujeme za dôležité.
  − Toto môže zahŕňať orgány mimo krajiny vášho sídla.
 • Spolupráca s orgánmi presadzovania práva
  − Napríklad keď odpovedáme na žiadosti alebo príkazy orgánov presadzovania práva alebo poskytujeme informácie, ktoré považujeme za dôležité.
 • Z iných zákonných dôvodov
  − Na presadzovanie našich podmienok a
  − na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo našich pridružených spoločností, vás alebo iných.
 • V súvislosti s predajom alebo obchodnou transakciou
  − Máme legitímny záujem na poskytnutí alebo prevode vašich osobných údajov tretej strane v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného predaja celého nášho podniku alebo jeho časti, aktív alebo akcií (vrátane v súvislosti s bankrotom alebo podobným procesom). Takéto tretie strany môžu napríklad zahŕňať nadobúdajúci subjekt alebo jeho poradcov.

6. Medzinárodný prevod osobných údajov

Preglobálny charakter našej organizácie a služieb môžu byť vaše osobné údajeuložené a spracúvané v inej krajine ako v tej, v ktorej sídlite.

Niektoré z krajín mimo EHP uznáva Európska komisia zakrajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP(úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu. Pre prevody z EHP dokrajín, ktoré neboli uznané Európskou komisiou za vhodné sme zaviedli primeranéopatrenia, napríklad prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidielspoločnosti LeasePlan alebo prostredníctvom zmluvných dojednaní zavedenýchtretími stranami. Kópiu týchto opatrení môžete získať tak, že sa s namiskontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára.

7. Ochrana a uchovávanie

Ako chránime osobné údaje

Snažíme sa používať primeranéorganizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov vrámci našej organizácie.
Žiaľžiadny prenos údajov alebo systém ich uloženia nemôže byť chránený na 100%. Ak máte dôvod si myslieť, že vzájomnépôsobenie s nami už nie je bezpečné (napríklad ak cítite, že bezpečnosť účtu,ktorý u nás máte, bola narušená), okamžite nám oznámte tento problém tak, že sas nami skontaktujete prostredníctvom kontatkného formulára.

Ako dlho uchovávame osobné údaje


Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené z hľadiska účelov uvedených v tomto vyhlásení a konzistentných s platnými právnymi predpismi.
Kritériá používané na určenie našich dôb uchovávania zahŕňajú:

 • dĺžku doby, počas ktorej máme pokračujúci vzťah s vami a poskytujeme vám služby (napríklad ako dlho používate vozidlo spoločnosti LeasePlan);

 • Či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame (napríklad v niektorých zákonoch sa požaduje uchovávať záznamy o vašich transakciách počas určitej doby, skôr ako sa vymažú); alebo

 • Či je uchovávanie vhodné z hľadiska nášho právneho postavenia (napríklad v súvislosti s platnými stavmi obmedzení, súdnymi žalobami alebo zákonnými vyšetrovaniami).

8. Súkromie detí

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov.

9. Vaše práva a kontaktovanie nás

Vaše práva

Ak chcete požiadať o preskúmanie, opravenie, aktualizovanie, zakázanie, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, namietať proti spracúvaniu osobných údajov alebo ak by ste radi požiadali o zaslanie elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (pokiaľ je vám toto právo prenosu údajov poskytnuté v platných právnych predpisoch), môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Na vašu žiadosť budeme odpovedať v súlade s právnymi predpismi.

Vo vašej žiadosti uveďte čo najzreteľnejšie, ktorých osobných údajov sa vaša žiadosť týka. Pre vašu ochranu budeme realizovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré súvisia s konkrétnou e-mailovou adresou uvedenou v kontaktnom formulári a pred realizáciou vašej žiadosti vás môžeme požiadať o poskytnutie overenia vašej totožnosti. Pokúsime sa splniť vašu žiadosť čo možno najskôr a v každom prípade do platnej zákonne požadovanej lehoty.

Všimnite si, že asi budeme potrebovať uchovať určité informácie na účely evidencie a/alebo dokončenie transakcií, ktoré sa začali pred požiadaním o zmenu alebo vymazanie. Môžu existovať aj zvyškové informácie, ktoré zostanú v našich databázach a iných záznamoch, ktoré nebudú odstránené.

Otázky?

Ak máte nejaké otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia, skontaktujte sa s nami prostredníctvom kontaktného formulára.

Pretože e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, nezahrňte do vašich e-mailov pre nás citlivé informácie.

Doplnkové informácie týkajúce sa EHP

Môžete aj:

 • Kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov („DPO“) prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom: LeasePlan Corporation N.V., do rúk Úradník pre ochranu údajov, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandsko

 • Sťažnosť podajte orgánu pre ochranu osobných údajov pre vašu krajinu, región alebo tam, kde dochádza k údajnému porušeniu platného zákona o ochrane údajov. Zoznam orgánov pre ochranu osobných údajov je k dispozícii tu.

10. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie môžeme kedykoľvek zmeniť. Pozrite sa na nápis „Naposledy aktualizované“ na prvej strane, aby ste videli, kedy bolo toto vyhlásenie naposledy aktualizované. Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia sa stanú účinné, keď zverejníme revidované vyhlásenie na službách. Použitie služieb po týchto zmenách znamená, že ste akceptovali revidované vyhlásenie.