Právne vymedzenie

Všeobecné
Ustanovenia tohto právneho vymedzenia sa vztahujú na túto internetovú stránku www.leaseplan.sk spolocnosti LeasePlan Slovakia s.r.o., so sídlom Ševcenkova 34, 851 01Bratislava zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c. 56092/B. Venujte, prosím, tomuto právnemu vymedzeniu pozornost. Otvorením internetovej stránky alebo použitím informácií poskytnutých na tejto stránke alebo jej prostredníctvom sa užívatel zaväzuje dodržiavat ustanovenia tohto právneho vymedzenia. Vprípade rozporu medzi podmienkami stanovenými pre jednotlivé produkty alebo služby a týmto právnym vymedzením budú mat vyššiu moc podmienky stanovené pre dané produkty a služby.

Používanie interneto vej stránky
Informácie na tejto internetovej stránke nemôžu nahradit nijakú formu poradenstva. Rozhodnutia užívatela na základe informácií na tejto stránke tento prijíma výhradne na vlastnú zodpovednost.

Spolocnost LeasePlan, ktorá vynakladá úsilie, aby na svojej stránke poskytovala presné, úplné a aktuálne informácie, ktoré získala len z dôveryhodných zdrojov, neposkytuje nijakú záruku, aninemôže byt takáto záruka nepriamo vyvodená, na to, že informácie poskytnuté na tejto stránke sú presné, úplné a aktuálne. Spolocnost LeasePlan kontroluje a spravuje túto stránku v Slovenskej republike a v nijakom prípade sa nemôže zarucit za to, že informácie poskytnuté na tejto stránke sú vhodné a možné na použitie v iných krajinách. Ak užívatel používa túto stránku v iných krajinách, nesie zodpovednost za dodržiavanie zákonov týchto krajín. Spolocnost LeasePlan sa nezaväzuje, že táto internetová stránka bude fungovat bezchybne alebo bez prerušenia. Táto internetová stránka sa nesmie používat tak, aby bránila používaniu iných užívatelov alebo aby ohrozovala fungovanie samotnej stránky. Taktiež nie je dovolené zasahovat do tejto stránky ani do jej softvéru.

Informácie tretích strán, produkty a služby
Ak má spolocnost LeasePlan na svojej internetovej stránke hypertextové odkazy (linky) na internetové stránky tretích strán, tieto odkazy neznamenajú, že spolocnost LeasePlan podporuje produkty a služby poskytované alebo ponúkané na týchto internetových stránkach tretích strán. Užívatel využíva takéto odkazy výhradne na vlastnú zodpovednost a spolocnost LeasePlan nenesie nijakú zodpovednost za obsah, použitie alebo dostupnost takýchto internetových stránok tretích strán. Spolocnost LeasePlan neoveruje pravdivost, presnost, zmysluplnost, spolahlivost ani úplnost obsahu týchto internetových stránok.

Duševné vla stníctvo
Spolocnost LeasePlan alebo príslušný vlastník je vlastníkom všetkých práv (vrátane autorského práva, znaciek, patentov ako aj iného duševného vlastníctva), co sa týka všetkých informácií poskytnutých na tejto internetovej stránke alebo jej prostredníctvom (vrátane všetkých textov, grafickej úpravy a logotypov). Nie je dovolené kopírovat, prenášat na vlastný pocítac, publikovat ci inak reprodukovat nijaké informácie nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke v nijakej podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti LeasePlan alebo príslušného vlastníka. Užívatel si môže vytlacit a preniest na svoj pocítac len informácie urcené pre vlastnú osobnú potrebu.

Komunikácia on-line
Správy, ktoré odošlete spolocnosti LeasePlan prostredníctvom elektronickej pošty, nemusia byt celkom bezpecné. Spolocnost LeasePlan odporúca, aby užívatelia stránky neposielali spolocnosti LeasePlan prostredníctvom elektronickej pošty nijaké dôverné informácie. Pokial sa však užívatel rozhodne poslat informácie spolocnosti LeasePlan takýmto spôsobom, robí tak na vlastnú zodpovednost a s vedomím, že tieto informácie môžu byt zaznamenané, zneužité alebo pozmenené tretou stranou.

Zodpovednost za škody
Spolocnost LeasePlan ani jej dodávatelia ci sprostredkovatelia nenesú nijakú zodpovednost za žiadne škody, vrátane ušlého zisku, (ani v prípade, že užívatel spolocnost LeasePlan o možnosti vzniku takejto škody informoval), ktoré by akýmkolvek spôsobom mohli vyplynút z chýb, vírusov a iného nesprávneho fungovania spôsobeného inému zariadeniu a inému softvéru v súvislosti s prístupom ,alebo používaním tejto internetovej stránky, informácií poskytnutých na alebo prostredníctvom tejto internetovej stránky, prerušenia, zmeny alebo zneužitia informácií odoslaných spolocnosti LeasePlan alebo užívatelovi, fungovania alebo nefungovania tejtointernetovej stránky, zneužitia tejto internetovej stránky, straty dát, prenesenia si a používania softvéru dostupného na tejto internetovej stránke, alebo nárokov vznesených tretími stranami v súvislosti s používaním tejto internetovej stránky. Toto vynatie zodpovednosti za škody sa taktiež vztahuje na zamestnancov spolocnosti LeasePlan.

Príslušné právo
Táto internetová stránka a toto právne vymedzenie sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Rozhodnutie všetkých sporov vyplývajúcich z a v súvislosti s týmto právnym vymedzením je v jurisdikcii súdov Slovenskej republiky. V prípade rozpornosti alebo rozdielov v interpretácii medzi rôznymi jazykovými verziami tohto právneho vymedzenia sa budú všetky strany riadit anglickou verziou.

Zmeny
Spolocnost LeasePlan si vyhradzuje právo menit informácie poskytnuté na alebo prostredníctvom tejto internetovej stránky, vrátane podmienok tohto právneho vymedzenia, a to v ktoromkolvek case a bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúcame, aby si každý užívatel pravidelne overoval informácie poskytnuté na alebo prostredníctvom tejto internetovej stránky, vrátane podmienok stanovených v tomto právnom vymedzení, ci v nich nenastali v zmeny.

Stiahnite dokument