Globalt integritetsmeddelande

Vi på LeasePlan är angelägna om att skydda din integritet när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Därför har integritets- och datasäkerhetsförfaranden som följer alla lagar och regler blivit integrerade aspekter av LeasePlans tjänster och av vårt sätt att styra företaget, garantera ansvarighet och hantera risker. Som en följd av detta behandlar vi endast personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla LeasePlans tjänster (kallas nedan tjänster).

LeasePlans integritetsåtaganden

Oavsett när och hur vi behandlar dina personuppgifter gäller följande:

 • Transparens:
  Vi förklarar för dig hur dina uppgifter samlas in och används.
 • Integritet som utgångspunkt: Vi ser till att våra tjänster är integritetskompatibla.
  Kontroll: Vi erbjuder dig ett enkelt sätt att få tillgång till, rätta eller radera dina uppgifter.
 • Säker med LeasePlan: Vi gör allt vi kan för att upprätthålla säkerheten för dina uppgifter och delar dem med tredje parter endast när det är nödvändigt och enligt lämpliga villkor.
  Innovation och lyhördhet: Vi funderar hela tiden över hur vi kan förbättra våra tjänster och skyddet för din integritet och är öppna för alla eventuella förslag eller klagomål.

Med det här integritetsmeddelandet vill vi informera dig om våra integritetsförfaranden, som tillämpas globalt. Använd länkarna nedan om du vill läsa en lokal version av det här integritetsmeddelandet.

Läs det här integritetsmeddelandet noggrant om du vill veta hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1. Tillämpningsområde för det här integritetsmeddelandet

I. Webbplatsbesökare/webbplatsanvändare (kallas nedan webbplatsbesökare)
II. Företagskunder (kunder)
III. Kunders medarbetare/förare (förare).
IV. Privata leasingkunder (inklusive enmansföretag) (privata leasingkunder)
V. Privatkunder som köper begagnade bilar (köpare)
VI. Professionella handlare som köper begagnade bilar (handlare).

(Nedan benämns aktörerna ovan, enskilt eller tillsammans, också du.)

Vi samlar in och använder dina personuppgifter via våra olika tjänster för bil- och vagnparksleasing, hantering och förarmobilitet, såsom beskrivs mer ingående i avsnitt 1 (”Tjänster”).

Observera att det här integritetsmeddelandet inte omfattar följande närstående företag och/eller tjänster:

Observera också att all eventuell behandling av dina personuppgifter via våra telematiska tjänster sker i enlighet med gällande integritetsmeddelande för telematik.

Företagskunders ansvar
I den mån en kund (arbetsgivare) har tillgång till personuppgifter är kunden (arbetsgivaren) personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen och användningen av dessa uppgifter. Det här meddelandet omfattar inte kunders (arbetsgivares) behandling och användning av personuppgifter.

2. Vilka är vi?

LeasePlan Sverige AB ärföretaget som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (dvs. personuppgiftsansvarig):

Råsundavägen 4, 169 67 Solna, Sverige

I vissa fall är LeasePlan Corporation N.V. och LeasePlan Global B.V. gemensamt personuppgiftsansvariga:

Adress: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederländerna

Aktuellt lokalt LeasePlan-företag, LeasePlan Corporation N.V. och LeasePlan Global B.V. kallas nedan gemensamt <i>LeasePlan</i> eller <i>vi</i>.

3. Hur samlar vi in dina uppgifter?

 • Via tjänsterna
  Det mesta av vår uppgiftsbehandling sker i samband med de tjänster för fordonshantering som vi erbjuder dig som förare och din arbetsgivare om du har en företagsbil. Vi börjar behandla uppgifter i och med registreringen av din leasingbil och fortsätter sedan när vi kommunicerar med dig om tjänsterna, t.ex. för att organisera planerat underhåll eller reparationer. Vi kan också behandla personuppgifter om din bil oavsiktligt blir inblandad i en olycka, för att se till att du återfår din mobilitet och för att hantera alla eventuella skador, eller om vi får trafikböter som gäller din leasingbil. Vid sidan om vår kärnverksamhet, leasing, erbjuder vi också ett antal relaterade tjänster såsom e-mobilitetstjänster, bränslekort, biluthyrningstjänster och vägassistans. Vi tillhandahåller också en tjänst för marknadsföring av begagnade bilar, Carnext, där begagnade LeasePlan-bilar säljs.
 • Offline
  Vi samlar in personuppgifter om dig offline, t.ex. när du besöker våra Carnext-återförsäljningsställen, gör en beställning via telefon eller kontaktar kundtjänst.

Från andra källor
Vi får personuppgifter om dig från andra källor, exempelvis

 • förares arbetsgivare (om du har en företagsbil),
 • relevant myndighet (t.ex. polisen) när vi fått trafikböter som gäller din leasingbil,
 • våra självständiga tjänstepartners som hjälper oss att tillhandahålla leasing och andra tjänster, exempelvis bilhandlare, leverantörer av bilunderhåll och verkstäder,
 • offentliga databaser och
 • marknadsföringspartners, när dessa delar uppgifterna med oss.

Om du har ett konto på en social medieplattform och ansluter det till ditt tjänstekonto delar du vissa personuppgifter från det sociala mediekontot med oss. Det kan gälla t.ex. namn, e-postadress, foto, kontaktlista och andra uppgifter som är tillgängliga eller som du gör tillgängliga för oss när du ansluter det sociala mediekontot till ditt tjänstekonto.

Vi behöver samla in personuppgifter från dig för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär. Om du inte uppger den information vi efterfrågar kan vi kanske inte tillhandahålla tjänsterna. Om du röjer personuppgifter om någon annan för oss eller våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna innebär det att du intygar att du är behörig att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med det här meddelandet.

4. För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

4.1 Uppgifter från webbplatsbesökare

4.2 Uppgifter från företagskunder

4.3 Uppgifter från förare (våra kunders medarbetare)

4.4 Uppgifter från privata leasingkunder

4.5 Uppgifter från privatkunder som köper begagnade bilar

4.6 Uppgifter från professionella handlare som köper begagnade bilar

5. Röjande av uppgifter för tredje part

Utöver det som anges för vart och ett av ändamålen ovan när det gäller att dela personuppgifter kan vi komma att dela personuppgifter med följande parter:

 • Enheter inom LeasePlan-koncernen, för de ändamål som beskrivs i det här meddelandet.
  – En förteckning över Leaseplan-enheter och var de finns hittar du här.
 • Tredjepartsaktörer som är tjänstepartners eller -leverantörer till oss, i syfte att underlätta deras tillhandahållande av tjänster.
  I många fall tillhandahåller vi våra tjänster genom ett nära samarbete med tjänstepartners och tjänsteleverantörer. Våra oberoende tjänstepartners hjälper oss att tillhandahålla våra leasingtjänster och andra tjänster. Bland dessa partners ingår bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karrosseriverkstäder och vägassistansföretag men också uthyrningsföretag och de aktörer som administrerar våra förarsäkerhetsprogram.
  Tjänsteleverantörer är företag vi anlitar som hjälper oss att bedriva vår verksamhet genom att exempelvis underhålla IT-system och relaterad infrastruktur eller sköta säkerheten och tillträdeskontrollen för våra lokaler.

  Vi använder och röjer också personuppgifter i den mån det är nödvändigt eller lämpligt, särskilt när vi är rättsligt förpliktade att göra det eller när vi har ett berättigat intresse att göra det. Det sker i följande syften:

 • För att följa tillämpliga lagar och regler.
  Det kan också gälla lagar som gäller i andra länder än det land där du bor.

 • För att samarbeta med myndigheter.
  – För att svara på en begäran eller tillhandahålla information som vi anser vara av vikt.
  – Detta kan också gälla myndigheter i andra länder än det land där du bor.

 • För att samarbeta med rättsvårdande myndigheter.
  – Exempelvis när vi svarar på en begäran eller order från rättsvårdande myndigheter eller tillhandahåller information som vi anser vara av vikt.

 • Av andra rättsliga skäl.
  – För att genomdriva våra villkor.
  – För att skydda våra, våra filialers, dina eller någon annans rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

 • I samband med försäljning eller affärstransaktioner.
  – Vi har ett berättigat intresse att röja eller överföra dina personuppgifter till tredje part i händelse av omorganisation, samgående, försäljning, bildande av samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring som rör hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller vårt aktiekapital (inbegripet i samband med konkurs eller liknande förfaranden). En sådan tredje part kan vara exempelvis en förvärvande enhet och dennas rådgivare.

6. Internationell överföring av personuppgifter

Eftersom vår organisation och våra tjänster har global räckvidd kan dina personuppgifter komma att lagras och/eller behandlas i ett annat land än det land där du bor.

Nivån på dataskyddet i vissa länder utanför EES-området har av Europeiska kommissionen bedömts vara tillräcklig i förhållande till EES-standarder. (En fullständig förteckning över dessa länder finns här.) För överföringar från EES-området till länder vars dataskydd inte bedömts som tillräckligt av kommissionen har vi vidtagit tillräckliga åtgärder, exempelvis genom LeasePlans egna bindande företagsbestämmelser eller bestämmelser i avtal som ingås med tredje part. Du kan få tillgång till en förteckning över dessa åtgärder genom att kontakta oss via kontaktformuläret.

7. Säkerhet och lagringstider

 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  Vi strävar efter att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation.

  Ett system för överföring eller lagring av data kan dock aldrig bli 100-procentigt säkert. Om du har anledning att misstänka att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du upplever att säkerheten för något av de konton du har hos oss kan ha brustit) ber vi dig att genast uppmärksamma oss på problemet med hjälp av kontaktuppgifterna i det här meddelandet.

 • Hur länge lagrar vi personuppgifter?
  Vi lagrar dina personuppgifter så länge det behövs eller är tillåtet med tanke de ändamål som beskrivs i det här meddelandet och den lagstiftning som är tillämplig.
  Bland de kriterier som avgör hur länge vi lagrar uppgifterna kan nämnas:
  – Hur länge vi har ett aktivt affärsförhållande med dig och hur länge vi tillhandahåller dig tjänster (exempelvis hur länge du använder en bil från LeasePlan).
  – Huruvida vi omfattas av en rättslig förpliktelse (t.ex. genom lagstiftning som kräver att vi behåller dokumentation om dina transaktioner en viss tid innan vi kan radera den).
  – Huruvida lagringen är rimlig med tanke på vår rättsliga position (exempelvis i förhållande till tillämpliga regler om begränsningar, tvister eller myndighetsutredningar).

8. Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år.

9. Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

Dina rättigheter

Om du vill granska, rätta, uppdatera, hemlighålla, begränsa eller radera de personuppgifter om dig som vi behandlar, invända mot behandlingen eller begära ut en elektronisk kopia av personuppgifterna i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån tillämplig lagstiftning ger dig rätt till dataportabilitet) kan du kontakta oss via kontaktformuläret. Vi svarar på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi ber dig vara så tydlig som möjligt med vilka personuppgifter din begäran gäller. För din säkerhet vidtar vi begärda åtgärder endast för de personuppgifter som är kopplade till den specifika e-postadress du angett i kontaktformuläret, och vi kan komma att begära att du styrker din identitet innan vi gör det. Vi försöker behandla din begäran så snabbt som praktiskt möjligt och under alla omständigheter inom alla eventuella tillämpliga lagstadgade tidsfrister.

Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för dokumentationssyften och/eller för att slutföra transaktioner som inletts innan en begäran om ändring eller radering inkommit till oss. Det kan också förekomma restuppgifter i våra databaser eller andra register, vilka inte kommer att tas bort.

Frågor?
Om du har några frågor eller klagomål i samband med det här meddelandet ber vi dig kontakta oss via kontaktformuläret.

Eftersom kommunikation via e-post inte alltid är säkert ber vi dig att inte uppge några känsliga uppgifter i e-postmeddelanden till oss.

Ytterligare information gällande EES
Du kan också:

 • Kontakta vårt dataskyddsombud via kontaktformuläret eller på adressen: LeasePlan Corporation N.V., attn. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederländerna.
 • Inge klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land eller din region alternativt på den plats där du anser att en överträdelse av tillämplig dataskyddslagstiftning begåtts. Du hittar en förteckning över dataskyddsmyndigheter här.

10. Ändringar i det här integritetsmeddelandet

Vi kan göra ändringar i detta meddelande när som helst. Under ”Senast uppdaterat” högst upp på sidan kan du se när meddelandet senast uppdaterades. Ändringar av meddelandet börjar gälla när vi publicerar en ändrad version av meddelandet om tjänsterna. Om du fortsätter använda tjänsterna efter dessa ändringar innebär det att du godkänner meddelandet i sin ändrade form.