KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

1. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) uyarınca CarNextcom Turkey Otomotiv Ticaret A. Ş. (‘’CarNext’’ veya ‘’Şirket’’) ile iletişime geçtiğinizde veri sorumlusu sıfatı ile CarNext ile muhatap olursunuz.

Kişisel verilerin işlenmesi; KVKK’da belirtilen, verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacımız ve Hukuki Gerekçeleri

KVKK’da belirtilen esaslar uyarınca kişisel veriler işlenebilecektir.

Kişisel veriler ve bu verileri işleme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

• Sözleşmelerin imzalanması, araçların teslim edilmesi vb. gibi işlemlerin yetkili kişilerce yapıldığını tespit etmek amacıyla kimlik ve gerekli diğer bilgiler,
• Sunulan hizmetin karşılığında ödeme işlemleri için müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan temin edilen kredi ve banka kartı bilgileri,
• Başta araç satış sözleşmesi olmak üzere bilumum sözleşmelerin ifası amacıyla edimlerimizi yerine getirmek için istenilen bilgiler,
• İkinci el araç alımında kredi kullanılmasının talep edilmesi halinde aracı kuruluşa iletilmesi zorunlu olan bilgiler,
• Rızası bulunan müşterilerimize ve/veya veri sahibine reklam, kampanyalar ve özel fırsatlardan haberdar etmek amacıyla edinilen bilgiler,
• Başvuru ve işe alım süreçleri kapsamında adaya ilişkin alınan veriler,

3 urtiçindeki veya Yurtdışındaki 3. Kişilere Aktarım

Yasal yükümlülüklerimiz ve mevzuattan doğan haklarımız haricinde, müşterilerimize ait kişisel veriler, ancak rızaları dahilinde yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz CarNext Grubuna (CarNext B.V.’ye ve/veya bağlı kuruluşlarını ve bunların tüm şubelerini ifade eder.) ticari faaliyetlerini yürütebilmesi adına aktarılmaktadır.

Ayrıca tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve finans kuruluşlarına veri aktarımı yapılabilmektedir. Yine verilerin bulut ortamında saklanması, anket ve ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız ve anlaşmalı olduğumuz banka ve anket şirketleri gibi tüm tedarikçilerimize aktarım yapılabilmektedir.

Ayrıca, yabancı menşeili bir şirket olmamız sebebiyle bazı sistemlerimizin altyapısı yurtdışındadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizin, bu sistemlere kaydedilmesiyle yurtdışında bulunan bu sunucular ile de paylaşılmış olacağını belirtiriz.

4. Kişisel Verilerinizin İşlendiği Yöntemler

Kişisel verileriniz, genel merkez, şubeler, anlaşmalı servisler, tedarikçiler, finans ve anlaşmalı diğer kuruluşlar ile çağrı merkezleri aracılığıyla temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin verdikleri sözlü, yazılı ve elektronik veriler, yine müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlenmektedir.

Ayrıca, CarNext’e ait[ www.carnext.com](targetSelf: www.carnext.com) internet sitesi kullanılan çerez (cookie) ile de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesinde aşağıda sayılan haklara haiz olduğunuz belirtilmiştir. Buna göre; kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesi uyarınca silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarılan 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda açıklananlar kapsamında, CarNext’e KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletebileceğiniz yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  • Yukarıda kısaca belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri de ekleyerek işbu formu doldurmalısınız.
  • Formun imzalı bir kopyasını Kağıthane Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14C K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu verikoruma@leaseplan.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yanıtlarımız KVKK'nın 13. maddesi gereğince, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Ticari İleti Onayı

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğinde sayılan haller dışında, yukarıda yer alan bilgilendirmeye uyarınca kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz halinde;

  • Şirketimize bildireceğiniz veya bildirmiş olduğunuz iletişim adreslerinize, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınıza uygun fırsat ve kampanyaların oluşturularak, bu hizmetlere yönelik tanıtımlar ile pazarlama yapılması, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında çalışma ve anketlerin yapılabilmesi amacıyla,

  • Bununla birlikte ticari faaliyetlerimizin idamını sağlamak ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına,

SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve ticari iletilerin gönderimiyle ilgili tercihlerinizi her zaman değiştirme hakkınız saklıdır.